Naturområden

Våra områden och naturreservat

Vill du besöka intressant natur? Då har du kommit rätt. De allra flesta områden som vi sköter går att besöka. Välkommen ut!

Upplandsstiftelsens områden och naturreservat

Vi förvaltar 49 naturområden och äger helt eller delvis 24 av dessa.

Två badplatser med fina gräsytor för picknick, grillplatser och vandringsslinga genom skogen.

Grund skärgård i Norduppland. Naturstig på fastlandet och fyrön Björn med rikt fågelliv och boende i den fyrvaktarbostaden.

Vatten, forsar och älvängar vid Nedre Dalälven. Spänger och stig över öar leder ut till Lankvarnsforsen. Fina fiskevatten.

En av Upplands mest framträdande fornborgar, på en höjd med utsikt över omgivande åkermarker.

Uthyrningsstuga vid Nedre Dalälven, intill Båtfors naturreservat.

Fika vid Ånge fågelsjö. Eller vandra bort till utsiktsplatsen högst upp på Uppsalaåsen där du omges av blommande hagmarker.

Vandringsslinga längs rullstensås intill Mälaren. Rastplats med eldstad.

Gammal skog högst upp på Uppsalaåsen. Rast- och grillplatser vid Kvarnkojan, motions- och skidspår.

Skärgårdslandskap med betade hagar, strandängar, åkrar och skogar. Vandringsslingor och grillplats vid klippor vid havet.

Blomsterrika hagmarker med Hållnäs största gravfält.

Artrik naturskog intill sjön Velången. Här finns inga markerade stigar eller andra besöksanordningar.

Stigslinga genom beteshage, storblockig skog och in under grönskimrande tak i den gamla hassellunden.

Skogsklädd halvö i Mälaren, bad- och grillplatser. Många, långa stigslingor.

Kallkälla i rikkärr med många spännande arter, bl a orkidéer som brudsporre och kärrknipprot.

Skärgårdsskog på södra Gräsö, med beteshagar och stigslinga.

Jungfruholm ligger vid en liten havsvik intill Kallriga naturreservat. Syfte med området är att hyra ut båtplatser till allmänheten.

Kallerö ligger i anslutning till Kallriga naturreservat. Här kan du vandra i lövrika beteshagar. Vid stranden finns en eldstad där du kan grilla.

Kallriga naturreservat ligger vid kusten nära Forsmarks bruk. I den grunda Kallrigafjärden med alla sina små vikar och öar trivs mängder av fåglar.

Kalmarnäs naturreservat ligger vid Mälaren. Här finns branta klippor, gamla grova ekar, beteshagar och många ovanliga insekter.

Komossängen är en öppen ängsmark med rik flora och fjärilsfauna. Ängen är en liten rest av äldre tiders stora öppna kalkgräsmarker och rikkärr.

Vandra på stig läns klipporna på Källarberget. Grillplats med utsikt över Lövstabukten.

Den långgrunda havsviken vid Ledskär och de betade strandängarna har ett mycket rikt fågelliv. I området finns stigar, flera fågeltorn och grillplats.

Lingnåre är länets första kulturreservat. Genom samverkan mellan Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen har kulturmarkerna restaurerats.

Lortfjärdens våtmark har restaurerats för att gynna kustens fiskar och andra arter. Här betar kor och det finns en stigslinga för besökare.

Långnäset är beläget på en udde i södra delen av sjön Tämnaren. Området domineras av äldre naturskog med stort inslag av lövträd.

Naturreservatet ligger mitt i Norra Björkfjärden, som är en av de största och mest välbesökta fjärdarna i Mälaren.

Nöttbo är ett älvnära lövskogsområde nordost om Söderfors. Området har restaurerats och betas av nötdjur.

Naturreservatet Oxhagen är beläget tre km nordöst om Skyttorp. Stigar i lövrika betesmarker med rik flora. Området är lättillgängligt och besöksvänligt.

Pansaruddens naturreservat ligger vid sjön Vällen. Barrskogen dominerar men bitvis är inslaget av ädellövträd som ek, alm och lind betydande.

Vandra stigen runt Rotskär och upplev de branta brinkarna längs Dalälven. Här finns också en slåtteräng med rik blomsterprakt.

Rullsand ligger vid Dalälvens mynning och är med sina cirka 230 husvagnsplatser en av länets största campingplatser.

Rävsten erbjuder besökaren tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar.

Naturreservatet Skaten-Rångsen utgörs av ett stort skärgårdsområde norr om Forsmark. Här finns ett 30-tal större och en stor mängd mindre öar.

Strömabadet är en mycket populär badplats. Här finns en liten sandstrand med badbryggor, där en av bryggorna är anpassad för rörelsehindrade.

Naturreservatet Svanhusskogen är beläget väster om sjön Vällen och är ett av länets större skogsreservat.

Den vackra Tedarön ligger söder om Enköping nära Hjulstabron. Ön består av ett landskap typiskt för Mälaren, med flackare områden samt uppstickande höjder och bergklackar.

På Hyvlingeåsen-Torslundaåsen ligger Torslundagropen – ett gammalt grustag där täktverksamhet förekom under lång tid. Nu fyllt av arter!

Vid södra änden av Vendelsjön, Tierps kommun, finner du Varggropen. Området består av öppen hagmark med vacker utsikt över Vendelsjön.

Wikparken är en lummig och omväxlande naturpark som omgärdar slottsmiljön intill Lårstavikens strand sydväst om Uppsala.

Wik strandäng är belägen vid Lårstaviken alldeles intill Wik slott. De gamla kulturmarkerna kring Wik slott med varierade lövskogar, ekbackar och strandängar är biologiskt mycket rika.

Västerbyns marker på Gräsö har bevarat många av sina ålderdomliga drag med åkerholmar och små åkerlappar som genomkorsas av diken.

Ängskärs naturreservat består av halvön Klubben och östra delen av tvillinghalvön Bondskäret samt det smala och grunda Ängskärssundet.

På Söderön, norr om Östhammar, ligger naturreservatet Östra Tvärnö. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett omväxlande landskap. Håll utkik efter den vackra orkidén Adam och Eva.

I reservatet kan du vandra längs sandstränderna, ta ett bad eller besöka fina bär- och svampskogar. Det finns ett fågeltorn på Stormossen.

Örnsätraskogens naturreservat består till större delen av gammal, orörd, skog. Genom reservatet rinner Örnsätrabäcken.

På ön finns spännande arter som gölgroda och orkidéer, naturbetes- och slåttermarker, ängslador med vasstak och orörda stränder.

Områdeskarta

Fakta om våra naturområden

  • Upplandsstiftelsen förvaltar 49 naturområden varav 27 är naturreservat och ett är kulturreservat.
  • 24 av områdena ägs helt eller delvis av Upplandsstiftelsen.
  • Den ägda arealen uppgår till cirka 7 400 ha och den förvaltade arealen till cirka 11 100 ha mark- och vattenområden.
  • I våra områden sköter vi 850 ha betesmarker och 25 slåtterängar.