Naturreservat

Källarberget

Vandra på stig läns klipporna på Källarberget. Grillplats med utsikt över Lövstabukten.

Om Källarberget

Källarberget är beläget utmed kuststräckan mellan Fagerviken och Storsands friluftsområde norr om Skärplinge i Tierps kommun. Här är kusten öppen, utan skärgård och området erbjuder storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög bergsrygg som sluttar brant mot den norra stranden.

Högst uppe på berget ligger en gammal lotsutsikt. Lotsverksamheten i Fagerviken startade 1901 och lotsstugan på Källarberget stod färdig 1912. Verksamheten var sedan igång fram till slutet av 1960-talet. Sjöfartsverket överlät då lotsutsikten till kommunen som i sin tur överlät skötseln till Fagervikens bygdegårdsförening. Lotstugan går att hyra för övernattning via bygdegårdsföreningen.

Hyr Lotsstugan

Från parkeringplatsen går en stig som leder dig genom reservatet, förbi lotsstugan och en utsiktsplats med fast kikare. Lite längre bort längs stigen finns en eldstad och vedförråd.

 

692ecd34810c3aee1796726cebb2cca7_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Naturen i området

Området har en intressant geologi där inlandsisen har lämnat tydliga spår bland annat i form av isräfflor, klapperstensfält och grytliknande bildningar. Skogen på Källarberget består främst av hällmarkstallskog. När lotsstugan var i drift hölls troligtvis vegetationen nere för att utsikten från stugan inte skulle begränsas. Området har även höga marinbiologiska värden samt ett rikt fågelliv. Källarberget är en känd plats bland fågelskådare då det är en god sträcklokal för fågel.

gen (28)

Fakta om Källarberget

Areal: 37,6 hektar varav vatten 23,8 hektar
Syfte: Skydda och bevara Källarbergets natur som en del av det värdefulla kustlandskapet på Hållnäshalvön, samt bevara de geologiska och hydrologiska värdena i området. Ge allmänheten möjlighet till friluftsliv.
Service och information: Parkering, tillgänglighetsanpassad torrtoalett, eldstad, informationsskylt. Lotsstugan går att hyra för övernattning via Fagervikens bygdegårdsförening.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat, kommunalt
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Källarberget