Naturvårdsarbete för arter och naturmiljöer

Så arbetar vi

Vi vårdar och värnar naturen i Uppsala län för att arter och naturmiljöer ska må bra. Från skog till hav. Här berättar vi om hur vi arbetar!

Åtgärder i naturen

Vi arbetar med många slags naturvårdsåtgärder över hela länet. Vi värnar arter och restaurerar naturmiljöer från skog till hav, på egen eller andras mark, i samverkan med markägare och andra aktörer. Åtgärderna väljs utifrån den effekt som vi vill uppnå i en specifik naturtyp.

Vårt arbetssätt

Kartlägga natur och arter

För att ta reda på vilka metoder vi ska använda i naturvårdsarbetet behöver vi kartlägga och inventera. Olika naturmiljöer och arter inventeras på olika sätt. Vi använder kikare, lupp, elfiskeutrustning, måttband, drönare och mycket mer när vi inventerar natur.

Planera skötsel och sätta mål

En långsiktig planering med tydliga mål är a och o i naturvårdsarbetet. Därför arbetar vi med skötselplaner både för naturreservat och andra områden. Det säkerställer att naturen i området sköts och förvaltas på bästa sätt.

Ge råd och samarbeta för bästa möjliga naturnytta

Samverkan är en hörnsten i vårt naturvårdsarbete. Vi samverkar med markägare, kommuner, myndigheter, föreningar, djurägare och många fler. Vi arbetar med rådgivning i alla steg i processen, för att göra bästa möjliga nytta för naturen.

Restaurera skadad natur

En viktig del i naturvårdsarbetet är att restaurera natur som har skadats. Det gör vi genom att återställa vattendrag till slingrande form, återinföra bete i hagmarker som växt igen, frihugga runt jätteekar eller naturvårdsbränna. Listan kan göras lång och olika arter och naturtyper kräver sina egna speciella metoder.

Naturvårdande skötsel

Många uppländska naturtyper behöver skötsel för att upprätthålla de biologiska värdena. Människan har påverkat landskapet här sedan 5000 år, med lågintensivt jord- och skogsbruk och fiske. Arterna har anpassat sig till detta och därför behövs bete, slåtter, röjningar och gallringar för att förhindra att landskapet växer igen.

Följa upp arter och naturtyper

Uppföljning handlar om att få ett kvitto på att vi gör rätt saker för naturen. Om målet är att en viss art ska trivas i ett naturområde är det viktigt att vi följer upp den, till exempel genom att räkna. Uppföljning kan också göras vid datorn med hjälp av drönare eller flygbilder.
 1. Kartlägga
 2. Planera
 3. Rådgivning och samarbete
 4. Restaurera
 5. Sköta
 6. Följa upp

Intensiv skötsel eller lämnad i fred?

Har du sett en riktigt stökig skog? Naturvårdsarbete går ut på att skapa mesta möjliga biologiska mångfald och det innebär ibland en intensiv skötsel och ibland att lämna naturen ifred. När naturen lämnas i fred kan det se riktigt stökigt ut men det är ändå helt i sin ordning. Vid en annan typ av naturvård kan virke och sly istället ligga i prydliga högar efter att vi exempelvis har frihuggit runt stora lövträd. Varje plats har sina unika behov som vi anpassar naturvården till.

Vi använder olika:

 • Åtgärder och verktyg
 • Metoder – sandbädd, grus, meandring, plugga diken
 • Samarbeten

Vi vårdar natur över hela länet, på mark vi äger och på mark vi har fått förtroendet att vårda. Många av länets finaste skogsområden har skyddats genom vårt arbete. Vi värnar arter och restaurerar naturmiljöer, från skog till hav.

Exempel på naturvårdande insatser:

 • Samarbeta med skogsägare kring olika skötselmetoder.
 • Få fler betande djur i hagmarker och skogar. Det stärker den biologiska mångfalden.
 • Kartlägga vattendrag och kustområden och göra insatser som förbättrar vattenmiljön, exempelvis restaurera en våtmark.
 • Samverka med olika parter i samhället, som markägare, djurhållare, skogsbolag, myndigheter och ideella naturvårdsorganisationer. Vi är ofta initiativtagare och en sammanhållande kraft i naturvårdsprojekt.