Våra metoder och verktyg

Åtgärder i våtmarker

Våtmarker är ovärderliga på många sätt. I och omkring vattnet trivs en stor mängd arter då våtmarkernas karaktär passar många. Våtmarkerna är också viktig för att fånga upp vatten under regniga perioder.

Plugga och dämma

En våtmark kan återskapas genom att vattnet hålls kvar längre i landskapet. En åtgärd för att öka mängden vatten är att sätta igen utloppet, det kan göras på flera olika sätt och kallas att plugga. Ett sätt är att  helt enkelt gräva igen diken. Då får vattnet leta nya vägar både i och ovan mark och en våtmark skapas.

Ibland är det vara en fördel att kunna reglera vattennivån och både släppa på och stänga av vattenflödet, för att efterlikna de naturliga flödena. Då kan ett justerbart dämme vara en lösning.  

Fräsa

Om vass och sly har tagit över i en våtmark kan ett första steg vara att fräsa bort den grova växtligheten med en fräsmaskin. Fräsningen öppnar upp och gör så att andra växter kan gynnas och förbättrar möjligheterna att återinföra betande djur på markerna eller på annat sätt fortsätta hålla markerna öppna.

Många våtmarker har växt igen som en kombination av sänkningar av vattennivån och utebliven hävd, som bete och slåtter. Täta vasshav och alsly kan då helt ta över samtidigt som viktiga ekologiska funktioner försvinner.

Exempel på våtmarksrestaurering

  • Vid våtmarken Träsket i Östra Tvärnös naturreservat har ett stort krondike lagts igen för att höja vattennivån permanent.
  • I Kallriga naturreservat har stora ytor av vass och alsly frästs för att öppna upp våtmarken. Nu kommer korna åt för att beta och fisk som vandrar upp från havet om våren för att leka hittar grunda och öppna ytor som passar dem bra. 

En stor del av länets och landets våtmarker har påverkats negativt av människans historiska behov av mark för jord- och skogsbruk. Det har främst skett genom dikningar och sänkningar. Idag arbetar bland annat vi intensivt med att restaurera och återskapa våtmarker eftersom de fyller många viktiga funktioner för både djur- och växtlivet och för oss människor.