Upplandsstiftelsen

Om oss

Vi arbetar med naturvård, friluftsliv och utomhuspedagogik. Tillsamman med våra medlemmar – Region Uppsala och länets kommuner – främjar vi natur och folkhälsa i länet.

Upplandsstiftelsen idag

Det här gör vi

 • Bevarar och vårdar Uppsala läns natur genom praktisk naturvård, inventeringar och skötselprogram för olika naturtyper, växter och djur. Läs mer under Så här arbetar vi
 • Äger och sköter naturreservat, naturområden, campinganläggningar och stugor. Läs mer under Våra naturområden och Bo
 • Stimulerar till ökad folkhälsa genom att tillgängliggöra natur, erbjuda attraktiva vandrings- och paddlingsleder, sprida information och anordna utomhusaktiviteter, särskilt för grupper som står lite längre från friluftslivet.  Läs mer under Hitta ut och Kalendarium
 • Stärker kunskapen hos kommuner, verksamheter och andra aktörer om fördelarna med att lära och uppleva utomhus, bland annat genom att erbjuda pedagogiskt material och arbetsmetoder. Läs mer under Lära och uppleva
 • Samarbetar brett med kommuner, myndigheter, föreningar, markägare, företag och enskilda för att skapa nytta och kunskapsflöde i gemensamma projekt och verksamheter. Läs mer under Projekt och Samarbeten
 • Sprider kunskap om länets natur och biologisk mångfald, naturvård och friluftsmöjligheter genom aktiviteter, rapporter, foldrar, informationsskyltar, hemsida, sociala medier, Naturkartan, Biotopia med mera. Läs mer under Naturbiblioteket och Goda exempel på att lära och uppleva i naturen

Upplandsstiftelsen idag

Det här är vi

 • Är en fristående ideell förening. Region Uppsala och länets åtta kommuner är medlemmar.
 • Basfinansierad av Region Uppsala.
 • Ägs av Region Uppsala och länets åtta kommuner och styrs via en styrelse och årlig stämma.
 • Extern finansiering via uppdrag, projektmedel och andra bidrag.
 • Är ett 20-tal anställda med expertkunskaper inom naturvård, biologi, friluftsliv, folkhälsa och utomhuspedagogik.

Upplandsstiftelsens vision

”Upplandsstiftelsen är ledande i utvecklingen av ett tillgängligt friluftsliv i  ett län med hållbara ekosystem och hög
biologisk mångfald”

Historik

Under andra halvan av 1900-talet ökade exploateringstrycket och friluftsIivets krav i de mest tätbefolkade regionerna i Sverige. Den första stiftelsen, Stiftelsen Stockholms skärgård bildades 1959, och under 60-talet och början av 70-talet bildades övriga sex stiftelser, alla i tätbefolkade regioner.

Upplandsstiftelsens historia börjar i februari 1968 då landstinget i Uppsala län biföll landstingsmannen AGA Carlssons motion om att utreda förutsättningarna för en mera aktiv insats av landstinget och primärkommunerna för att förvärva eller genom andra åtgärder bevara lämpliga områden för friluftsliv och naturvård. Landstinget utsåg en kommitté bestående av Olle Sjöman (FP samt ordf.), AGA Carlsson (S), Nils Jansson (S), Henrik Lovén (M) samt Lennart Thelin (C) som den 11 april 1972 framlade sitt betänkande för landstinget. I utredningens väsentliga slutskede fungerade Mats O Karlsson som sekreterare. Slutrapporten innehöll förslag till bildande av en stiftelse med förslag på stadgar och stiftelseurkund. Stiftelsens uppdrag skulle vara att bl a verka för skydd av lämpliga naturområden samt att iordningställa dessa för besökare.

Den 13 juni 1972 beslöt landstingsmötet enhälligt att bilda Stiftelsen för fritidsområden och naturvård i Uppsala län. Successivt anslöt kommunerna till stiftelsen. Stiftelsen bytte senare namn till Upplandsstiftelsen.

Våra samarbeten och finansiärer