Naturvård i Uppsala län

Naturvård

Är du nyfiken på naturvård, hotade arter och vad som kännetecknar uppländsk natur? Vill du veta hur vi arbetar med naturvård? Då har du kommit rätt.

Fem exempel på naturvård

Vi arbetar med en stor bredd av naturvårdsinsatser, från att kartlägga och planera till att praktiskt restaurera och sköta mark och vatten. Vi arbetar både på egen och andras mark, alltid i samverkan. Här är några exempel på naturvård:

 • Plugga igen diken och att återskapa utdikade våtmarker. Det ökar den biologiska mångfalden i och runt vattnet.
 • Ge plats åt stora lövträd genom att frihugga runt omkring. Det ger livsmiljöer åt svampar, lavar och insekter.
 • Återmeandra, det vill säga göra åar slingrande igen. Så att marken bättre kan fånga upp näringsämnen som annars läcker ut i havet samt skapa lekplatser för vandrande fiskar.
 • Planera och återskapa betesmarker med kor och får. Det ger en mångfald av fjärilar, örter och andra växter.
 • Anlägga sandbäddar. Det skapar livsmiljöer för fler pollinatörer.

Den uppländska naturen

Uppland har många naturtyper. Här möts sydlig och nordlig natur och ger upphov till en hög artrikedom. Här finns allt från ädellövskogar, barrnaturskogar och lövsumpskogar till mineralrika kärr, grunda kustvikar, blommande beteshagar och artrika vattendrag. Vi arbetar med alla dessa naturtyper, men på olika sätt. Några av de viktiga ekosystemen och biotoperna i Uppland är:

 • Skogarna: I Uppland möts sydliga lövskogar och nordliga barrskogar. Detta ger ett särskilt rikt skogslandskap med många olika skogstyper och arter.
 • Kustlandskapet: Det flacka kustlandskapet präglas av den pågående landhöjningen. Grunda vikar och våtmarker ger förutsättningar för artrika miljöer, såväl ovanför vattenytan som under.
 • Kulturlandskapet: I delar av länet finns det kvar ett småskaligt jordbrukslandskap där aktiva lantbrukare och deras djur håller landskapet öppet. I detta landskap trivs en mängd fjärilar, växter, fåglar och andra djur.

Arter i uppländsk natur

Uppland har en rik biologisk mångfald med många olika ekosystem och livsmiljöer. Det gör att det finns både vanliga och ovanliga arter här, vissa är hotade och befinner sig i riskzonen för att försvinna från sina naturliga livsmiljöer. Här finns också invasiva arter som utmanar genom att försöka etablera sig och konkurrera med inhemska arter om resurser.

Några av de arter vi arbetar särskilt för att bevara är:

 • Cinnoberbaggen
 • Mnemosynefjäril
 • Skräntärna

Våra områden och naturreservat

Här finns våra naturområden i Uppsala län.