Artrikedom i naturen

Arter

En stor del av vårt naturvårdsarbete handlar om arter. Vi arbetar med hotade arter, arter som hotar andra arter och arter som är viktiga för andra arters överlevnad.

Arterna vi arbetar med

Vi bevarar hotade arter, motverkar invasiva arter och värnar vanliga arter som ibland kan kallas nyckelarter på grund av dess stora betydelse. De senaste åren har vi särskilt arbetet med hotade arter och miljöer som Uppsala län har ett nationellt ansvar för. Vi deltar också i ett nationellt arbete mot invasiva arter.

Genom stora förändringar i naturen har många arter blivit hotade och försvunnit eller minskat. Att värna hotade arter och sköta deras livsmiljöer är en kärnfråga i Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete.

Främmande arter har inte har sitt ursprung i den svenska naturen. Om de sprider sig kraftigt riskerar de att hämma andra växter och djur. Upplandsstiftelsen kartlägger, åtgärdar och följer upp några arter med invasiv spridning i Uppsala län.

Artrikedom i naturen

Att arter försvinner är ett av de största problem som människan har att arbeta med. På sikt kan det till och med försämra möjligheterna för vår egen överlevnad.

Arter har alltid försvunnit
Arter har alltid försvunnit över tid. Det har varit en naturlig, långsam, process under jordens historia. Skillnaden idag är att det huvudsakligen sker på grund av människan och att det går mycket snabbare än någonsin. Naturen hinner inte ställa om. Det oroar eftersom det sätter naturens funktioner ur spel – och människan är beroende av dem.

Människans verksamhet stör ekosystemen
Människans storskaliga skogsavverkning, uppodling och användning av miljögifter har påverkat stora områden och hela ekosystem. De har påverkats så pass att en lång rad djur- och växtarter har minskat kraftigt i antal eller till och med försvunnit. Detta har skett globalt.

Rödlistade arter
Under 2000-talet har frågan om arter fått större uppmärksamhet och man försöker på olika sätt bromsa den negativa trenden. För att kunna prioritera olika åtgärder, listas arter som riskerar att utrotas i olika hotkategorier i Sverige. De som bedöms som hotade redan idag eller de som risker att bli det inom en snar framtid om inget görs. De brukar kallas hotade eller rödlistade arter.

Sveriges miljökvalitetsmål och ÅGP
Inom naturvård är en kärnfråga att värna hotade arter och sköta deras livsmiljöer. Vissa hotade arter och biotoper behöver särskilda insatser. De har därför särskilda åtgärdsprogram (ÅGP) i Sverige (riksdagens beslut 2001). Det gäller arter och vissa miljöer som inte kan bevaras med hjälp av generell hänsyn inom jord- och skogsbruk, reservatsbildning, miljöersättningar till jordbruket samt tillsyn och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Framtagandet av ÅGP är ett led i arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål.

Upplandsstiftelsens artarbete
Upplandsstiftelsen arbetar sedan flera år tillsammans med Länsstyrelsen, skogsbolag och lokala markägare med att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet. Arbetet har bland annat handlat om att inventera, restaurera, stängsla och skötselplanera. De senaste åren har Upplandsstiftelsen varit särskilt involverad i arbete med åtgärdsprogram som berör arter och miljöer där Uppland har ett nationellt ansvar.