Våra metoder och verktyg

Åtgärder för arter

Här berättar vi om vanliga metoder och åtgärder som vi använder för att värna arter och biologisk mångfald.

Inventera

Ett första steg i arbete med en art är ofta att dokumentera artens status. Det görs genom inventering, det vill säga att räkna. Inventering kan också vara ett sätt att följa upp en åtgärd och görs då i efterhand men går till på samma sätt.

Ofta behövs speciell utrustning för att kunna dokumentera olika arter, till exempel ultraljudsdetektor för fladdermöss, ljusfällor för nattfjärilar, lupp för mossor och lavar och mikroskop för svampar.

Det kan vara mödosamt att inventera eftersom arterna kan vara svåra att hitta och för att populationerna kan variera beroende på vädret eller på grund av naturliga skiftningar mellan olika år. Så här kan det gå till:

 • För fåglar räknar man vanligtvis individer.
 • Nattinsekter lockas med en ljuskälla nattetid.
 • Vissa andra insekter fångas med håv eller i fällor.
 • Fisk inventeras med hjälp av nät, prov- eller elfiske.
 • Växter kan räknas genom så kallat linjetaxering eller i bestämda provytor.

Förstärka

Ett sätt att hjälpa en art är att förstärka populationen, antingen på den plats där den redan finns eller på en plats där den skulle trivas. 

Så här kan det gå till:

 • Så fröer av en växt som en hotad insekt är beroende av.
 • Transplantera en lav, från ett träd som håller på att dö till ett levande träd.
 • Utfodra exempelvis vitryggig hackspett under stränga vintrar.
 • Föda upp en hotad fjäril för att sedan sätta ut den på en lämplig plats för naturlig spridning.

Bekämpa

Bästa sättet att bli av med invasiva arter är att agera innan populationen eller beståndet har blivit för stort. Vi bekämpar invasiva arter i några av våra områden, bland annat i Björns skärgård, på Rullsand, i Granåsen och i Kalmarnäs. Så här kan det gå till:

 • Bekämpningen kan göras exempelvis genom jakt, på djur som mink, eller genom att gräva upp och förstöra invasiva växtarter, som vresros och lupiner.
 • Bekämpningen behövs ofta upprepas flera gånger för att nå resultat. Syftet med att bekämpa invasiva arter är att gynna vanliga eller hotade arter.

Anlägga levnadsmiljöer

För att gynna sällsynta och hotade arter återskapar vi vissa miljöer som minskat i den uppländska naturen. Här är några exempel:

 • Att anlägga en våtmark med flacka stränder brukar ge snabbt gensvar hos fågelfaunan. Ånge våtmark, som vi anordnat norr om Storvreta, är ett bra exempel, med häckande skrattmås, doppingar, änder och vadare.
 • Även grodor och vattensalamandrar främjas av människoskapade våtmarker eller dammar. Men då är det viktigt att hålla vattensamlingarna fiskfria, annars blir groddjuren uppätna.
 • Pollinerare som till exempel vilda bin bygger gärna sina boplatser i sandig jord eller i små håligheter i döda träd och ved. I Torslundagropens naturreservat, som är ett gammalt grustag, har vi inrättat sandbäddar och insektshotell.