Våra metoder och verktyg

Åtgärder i vattendrag

Genom att skapa vandringsvägar och förbättra livsmiljöerna gynnas många olika fiskarter och även andra djurgrupper som exempelvis insekter och fåglar. 

Bygga omlöp

Att bygga ett omlöp är att skapa en väg för fisken runt en damm eller ett annat hinder som stoppar fisken från att vandra uppströms i ett vattendrag. Något som är viktigt för dess fortplantning. Ett alternativ är att i vissa fall ta bort vandringshindret.

Åtgärder som får vattnet att stanna kvar och fiskar att vandra

I stora delar av Uppsala län har människan påverkat landskapet och vattenmiljöerna. Många sjöar och våtmarker har sänkts för att vinna mer jordbruksmark. Åar och bäckar har rätats ut och rensats för att vattnet ska försvinna så fort som möjligt. Dammar har byggts för användas för kvarnar, sågar och elkraft. Behovet av återställande åtgärder är mycket stort. 

Genom att skapa fria vandringsvägar och förbättra livsmiljöerna gynnar vi många fiskarter och även andra djurgrupper som exempelvis insekter och fåglar.

Återmeandring

Återmeandring är att låta bäckar och åar få tillbaka de naturligt ringlande flödena. Det ger ett lugnare vattenflöde och håller tillbaka vattnet från att snabbt forsa ut i havet vilket i sin tur ger fiskar och vattenlevande djur en lugnare miljö.

 

 

 

Återskapa livsmiljöer

Genom att återskapa något som påminner om naturliga miljöer i strömmande vatten, så kallade strömhabitat, trivs både fiskar och andra djur bättre. Genom att tillföra stenar, block och död ved kan fisken få en lugn, strömfri, plats att vila vid och fågeln en rastplats att sitta på. 

 

 

 

Inventera & märka

För att följa upp en restaurering gör vi inventeringar i rinnande vattendrag eller genom provfisken i sjöar eller kustområden i närheten av de platser där restaureringar har gjorts. I vissa fall arbetar vi även med märkning av fisk, främst för att se om de kommer tillbaka till samma lekplats år efter år. Här (länka!) kan du läsa om vårt arbete med märkning av fisken asp.