Naturreservat

Kallriga

Vandra genom hagar och strandängar till fågeltornet. Upplev mängder av sjöfåglar och se havsörn.

Om Kallriga

Kallriga naturreservat ligger vid kusten sydost om Forsmarks bruk. I den grunda Kallrigafjärden med alla sina små vikar och öar trivs mängder av fåglar. Under vår och höst rastar flockar av änder, gäss, svanar och tranor. Havsörn ses ofta. Längst ut på Harudden, i sydliga delen av reservatet, har Upplandsstiftelsen byggt ett fågeltorn som erbjuder en vacker utsikt över fjärden.

För att komma till fågeltornet följer du den rödmarkerade stigen, 1 km, från reservatets parkering och huvudentré. Vandringen går via Länsmansberget, också med utsikt över viken, och Sjöboden, med rastplats.

Kallriga är ett stort reservat, men besöksanordningar finns endast vid Kallerö, i södra delen. Undvik att gå på de öppna strandängarna under våren och sommaren då häckande fåglar som rödbena, grågås och tofsvipa håller till här.

Naturen i området

Området består av en stor och omväxlande innerskärgårdsmiljö där kusten är sönderskuren. Landhöjningen som ständigt pågår skapar många grunda fjärdar, vikar och små sjöar. Kring Kallrigafjärden finns stora arealer betade strandängar och lövrika hagmarker. Längre ut mot kusten är skogen barrdominerad med flera gammelskogar.

Skötsel

I reservatet finns 130 ha betesmarker. Den övervägande delen av betesmarkerna har restaurerats under de senaste 10 åren. Många områden var kraftigt igenväxta med sly och gran. Här har omfattande röjningar och avverkningar genomförts. Även om djuren håller efter mycket av vegetationen får återkommande röjningar av sly göras på vissa platser. På Vargudden finns en slåtteräng som årligen slås i början av augusti. Genom den sena slåttern hinner flertalet blommor gå i blom och sätta frön. Slåtterängen har stor betydelse för många insekter t ex fjärilar.

5049d9909accb31af5f35dba4a96b632_1b3c56753f31a0274e5418b09e415d48

En av entréerna i Kallriga naturreservat. Foto: Anett Wass

Fakta om Kallriga

Areal: Totalt 1215 hektar, varav 408 hektar land.
Syfte: Att bevara ett stycke uppländsk innerskärgård med urskogsartade barrblandskogar, ädellövskogar, strandängar, lövängar och hagmarker samt grunda vikar och sjöar i olika stadier av avsnörning från havet.
Service och information: parkering, skyltar, vandringsstig och fågeltorn.
Markägare: Korsnäs AB och Upplandsstiftelsen.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: I östra delen är det fågelskyddsområden med tillträdesförbud 15/7 – 15/10. På några av öarna är det tillträdesförbud 1/4 – 31/7.
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Kallriga.