Besöksmål

Grönlundsbacken

Blomsterrika hagmarker med Hållnäs största gravfält.

Om Grönlundsbacken

Grönlundsbacken är ett kulturhistoriskt intressant område som ligger strax utanför Sikhjälma på Hållnäshalvön. Området består av gamla ängs- och hagmarker som har restaurerats och nu åter betas. Området hyser även Hållnäs största gravfält bestående av ett 50-tal fornlämningar, varav en skeppsformig stensättning.

Skötsel

Skötselarbetet för Grönlundsbacken är inriktat på att utveckla och tydliggöra områdets kulturvärden samt utveckla tillgängligheten för besökare.

538eb7f2ebc498ab7a62843ce6b6a447_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Fakta om Grönlundsbacken

Areal: Området är ca 6 hektar
Syfte: Fornlämningsområde där kulturvärden ska tydliggöras och tillgänglighet utvecklas.
Service och information: Parkering, stigar, infomationsskyltar.
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Inget