Naturreservat

Aspbo

Två badplatser med fina gräsytor för picknick, grillplatser och vandringsslinga genom skogen.

Om reservatet

Aspbo naturreservat ligger vackert beläget vid Stordammen nära Österbybruk. Området domineras av lövrika skogspartier, gamla hagmarker och stränder.

Här finns grillplatser och två badplatser med, gräsytor och en bit sandstrand. Vill du röra på dig kan du följa Upplandsledens längs stranden och därefter den båmarkerade stigen tillbaka genom skogen, totalt 2 km. Du kan också vandra Upplandsleden in till Österbybruk.

Till östra badplatsen, Aspbo 3, går bra att komma med rullstol. Här finns tillgänglighetsanpassad torrtoalett och rastbord. Intill badet finns också en gräsyta där du kan tälta.

Naturen i reservatet

Förr var skogen hagmark. Nu täcks marken istället av en blandskog med tall, björk och andra lövträd. Men i skogen växer fortfarande många hävdgynnade örter t ex stor blåklocka och jungfrulin. Här finns också orkidéen nattviol.

sommarvagaspbo-kv-.jpg

Sommarväg i Aspbo.

Skötsel

Gamla grövre lövträd och tallar har röjts fram i området. Syftet är att ge dem mer ljus för att de ska överleva. En del ung asp har också kapats till höga stubbar och blir bra substrat för insekter och svampar mm. Även högar med lövris har lämnats för detta ända mål. I området restaurerar vi även en äng där bl a kungsängsliljor växer. Arbetet i Aspo finansieras delvis genom Nokås bidrag från Skogsskyrelsen.

Sedan tidigare slås varje sommar en äng i området vilket gynnar många växter och insekter t ex fjärilar. Längs vissa delar av stränderna röjs sly, längs andra delar får vegetationen utvecklas fritt.

as-eldstad-er-.jpg

En av grillplatserna i reservatet.

Fakta om Aspbo

Areal: Området är 27 hektar.
Syfte: Att bevara björkhagarna samt att underlätta för bad och annat rörligt friluftsliv.
Service och information: Två stora parkeringsplatser, badplatser, eldstäder med vedförråd, picknickbord, vattenpump med dricksvatten vid badplatserna, torrtoalett vid badplatserna. Det är fritt att tälta vid det Östra, större, badet.
Markägare: Östhammars kommun.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun.
Formellt skydd: Naturreservat.
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Aspbo.