Naturreservat

Tedarön

Naturreservatet Tedarön ligger i Mälaren och erbjuder härliga bad och vandringar. Du behöver båt eller kajak för att kunna besöka området.

Om Tedarön

Den vackra Tedarön ligger söder om Enköping nära Hjulstabron. Ön består av ett landskap typiskt för Mälaren, med flackare områden samt uppstickande höjder och bergklackar. Högsta punkten på ön är 20 meter.

Naturen i reservatet

Naturen på Tedarön är varierande med grandominerad skog på öns centrala delar. Öster och väster om detta är skogen mer lövrik med ett stort inslag av ädellövträd som ek och lind. Här finner man även de öppna jordbruksmarkerna och öns bevarade torpmiljöer.

Tedarön har liksom många andra Mälaröar en lång historia som boplats för människor. De äldsta bevarade byggnaderna i härrör från slutet av 1700-talet, men det finns även ett gravfält från järnåldern på ön, som visar att människan har funnits närvarande på ön i närmare 2000 år . Öns agrara historia är dock troligtvis relativt ung med tanke på de lågt liggande jordbruksmarkerna och landhöjningsprocessen. Markutnyttjandet var som intensivast under mitten av 1800-talet då ön hade tre hektar åker och 20 hektar slåtteräng. Historiskt har fisket sannolikt också varit av stor betydelse för försörjningen på Tedarön, vilket bland annat bevisas av att torpen på ön tidigare kallades ”Fiskartorp”.

Tedarön är väl värd ett besök där du som besökare finner en relativt rik flora och ett rikt fågelliv, släta badklippor och en ö genomkorsad av många skyltade stigar med flera eldstäder och sittbänkar.

Skötsel

Genom skötseln av naturreservatet ska de naturvärden som finns i skogen och de öppna markerna bevaras och förstärkas. Ett viktigt inslag i skötsel är därför att gynnar olikåldriga och flerskiktade lövskogstyper men inslag av vidkroniga lövträd. Skötseln av jordbruksmarken i naturreservatet ska bidra till att en artrik miljö bibehålls. Områdets centrala delar domineras av relativt jämnårig barrskog som ska få utvecklas till ett område med naturskogsvärden och lämnas därmed till betydande del för fri utveckling.

Under de senaste åren har delar av naturreservatet åter börjat betas av nötdjur. Omfattande restaureringsinsatser har också genomförst där vi har öppnat upp igenväxta hagmarker och strandängar samt frihuggit ett stort antal ekar. Vid restaureringen har ett stort antal högstubbar skapats. Vi har också lämnat kvar många högar med lövris och stockar. I rishögarna och den döda veden skapas livsbetingelser för ett stort antal organismer bl.a. insekter.

gen (45)

Foto: Anett Wass

Fakta om Tedarön

Areal: 205,5 hektar varav 90 hektar land.
Syfte: Att bevara en fågelrik och botanisk intressant Mälarö med bland annat lundartade bestånd av ädellövträd och öppna, delvis betade ängsmarker. De möjligheter området erbjuder för friluftsliv, forskning och undervisning ska samtidigt tillvaratas.
Service och information: skyltade stigar, eldstäder med vedförråd och sittbänkar. Du måste ha egen båt för att komma till ön. Du får tälta på Holmudden längst i väster.
Markägare: Enköpings kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Se information på Länsstyrelsens hemsida

Områdeskarta