Naturområde

Ledskär

Den långgrunda havsviken vid Ledskär och de betade strandängarna har ett mycket rikt fågelliv. I området finns stigar, flera fågeltorn och grillplats.

Om Ledskär

Ledskärsområdet består av de långgrunda havsvikarna Karlholmsviken och Ledskärsviken med omkringliggande marker. I de inre delarna av de båda vikarna finns några av de största betade havsstrandängarna i Mellansverige. Ledskärsområdet är en mycket viktig rastlokal för änder, gäss, svanar, vadare och tranor. Under flyttningen rastar tidvis upp till 10 000 våtmarksfåglar. Häckfågelfaunan är en av de artrikaste i landet.

Upplandsstiftelsen har under lång tid i samråd med markägare arbetat med att restaurera markerna och göra området tillgängligt för besökare. Här finns fyra fågeltorn, markerade stigar, dass, eldstad och informationstavlor. Fågeltornet vid hamnen är tillgänglighetsanpassat. Här finns också Ledskärsstugan, en av Sveriges första ringmärkningsstationer, som idag går att hyra för övernattning.

DSC_0331

Foto: Stina Bergström

Skötsel

Upplandsstiftelsen har tillsammans med privata markägare sedan 1998 restaurerat 50 ha strandängar. Största insatserna har gjorts i Fladen som tidigare var igenväxt med vass och sly. Här har sly röjts, 30 ha vass bränts, 5 km nytt stängsel satts upp och delar har frästs. Idag sköts ängarna av de betande djuren. Efter restaureringen skedde en kraftig ökning av antalet häckande tofsvipor och rödbenor. Fladen är också en viktig rastlokal och vissa år ses 20 olika arter av vadarfåglar på ängarna. Ett bra samarbete med de privata markägarna har varit en förutsättning för att restaureringarna har kunnat genomföras. Projektet har stötts ekonomisk av Tierps kommun, Världsnaturfonden WWF, Svensk våtmarksfond och Upplands Ornitologiska Förening.

Fakta om Ledskär

Areal: cirka 370 hektar
Service och information: parkering, fågeltorn, stigar, eldstad, TC, skyltar och folder.
Markägare: Flera privata
Förvaltning: Upplandsstiftelsen arbetar i samråd med markägare för skötsel av områdets naturvärden och att göra området tillgängligt för besökare.
Formellt skydd: Natura 2000 och fågelskyddsområde. Den yttre delen av strandängen vid Ledskär är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 15/4–31/7.

gen (29)

Kor på Ledskärsängen.