Naturområde

Kallerö

Vandra i lövrika beteshager. Grilla i eldstaden vid stranden.

Om Kallerö

Kallerö ligger i anslutning till Kallriga naturreservat. Området ingår i Natura2000-området Kallriga men är inte naturreservat. Kallerö utgörs av ett äldre kulturlandskap med små åkerlappar, betade hagar, en smal strandäng och partier med äldre lövskog. Hela området betas.

Längst ut vid Kallerö fanns en gång i tiden en hamn där man lastade båtar med järn från bruken i Forsmark, Österby och Gimo. Det mesta av malmen hamnade i Sheffield i Storbritannien. Idag finns bara den gamla kajen och två järnbodar kvar.

Vill ni grilla kan ni följa den 300 m långa stigen från Kallerö hamn ut till Margrets udde. Här finns en grillplats anordnad för områdets besökare.

Skötsel

Området har restaurerats genom avveckling av granbestånd och röjning av lövsly. Återkommande röjningar görs i delar av området. Hela området betas.

9aa7f0930b8558914f2411510b74c995_6c2278ddc836dfdf1a8cc079604bd5cf

Foto: Gillis Aronsson

Fakta om Kallerö

Areal: Cirka 15 hektar
Service och information: Skyltar, parkering rastbord och grillplats.
Markägare: Östhammars kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Natura 2000-området Kallerö. Östhammars kommun förvaltar hamnen och den föredetta campingplatsen.
Formellt skydd: Natura 2000