Naturområde

Wikparken

Besök gärna Wik. Här finns stigar som tar dig genom den lummig naturparken intill Wiks slott.

Om Wikparken

Wikparken är en lummig och omväxlande naturpark som omgärdar slottsmiljön intill Lårstavikens strand sydväst om Uppsala. Efter omfattande restaureringar finns åter betade ekhagar och en slåtteräng. Parken är lättillgänglig, här finns många stigar att vandra på. Wikparken förvaltas av Upplandsstiftelsen och Kultur och bildning i samverkan med Wik slott och Region Uppsala som är markägare.

dsc-0875.jpg

Naturen i området

Stora naturvärden är knutna till de gamla träden i hagmarkerna. Här finns många gamla och grova ekar och ett stort antal ovanliga insekter lever i de gamla träden.

Skötsel

För att bevara de glest trädbevuxna hagmarkerna görs återkommande röjningar av hassel och ibland tas en del träd ner. Kor och får betar på en stor det av markerna. I parken finns en slåtteräng som restaurerades i slutet av 1990-talet. I slåtterängen släpps en del hassel och yngre askar upp. De unga askarna kommer att hamlas. Läs mer om restaureringen av Wikparken här.

Fakta om Wikparken

Areal: 35 hektar.
Syfte: Bevara de grova hagmarksträden och deras artrikedom samt visa på gammalt lövängsbruk och slåtter.
Service och information: Informationsskyltar, folder, utmärkta stigar, varav en del handikappanpassade, tillgänglighetsanpassat torrdass. Se mer om vad du kan göra i Wikparken genom att klicka på Karta över Wikparken nedan. För mer information om tillgänglighet se filen Utökad information om Wikparken.
Markägare: Region Uppsala
Förvaltare Wikparken: Upplandsstiftelsen, Region Uppsala, Kultur och bildning.
Förvaltare slottet och folkhögskola: Region Uppsala, Kultur och bildning.
Förvaltare badplats: Uppsala kommun
Formellt skydd: Natura 2000

Karta över Wikparken

Utökad information om Wikparken

Läs mer om Wiks slott på Region Uppsalas hemsida.