Naturreservat

Oxhagen

Naturreservatet Oxhagen är beläget tre km nordöst om Skyttorp. Stigar i lövrika betesmarker med rik flora. Området är lättillgängligt och besöksvänligt.

Om Oxhagen

Naturreservatet Oxhagen är beläget tre km nordöst om Skyttorp. Området är lättillgängligt och besöksvänligt. Här möts du av ett kulturlandskap med blomsterrika hagar och blandskog med inslag av ädellövträd.

Naturen i reservatet

En promenad genom Oxhagens naturreservat är omväxlande. Här finns lövrika beteshagar, en rik lundflora samt granskog med inslag av ek, lind och hassel.Det växer gamla och vidkroniga ekar i beteshagarna. Ekarnas form antyder att hagarna länge varit betesmarker. De kräver ljus och plats under sin uppväxt för att utveckla vida kronor.

Under den tidiga våren växer det blåsippor i reservatet. I slutet av april tar vitsipporna över och i början av maj kommer gullvivorna. Under sommaren kan man träffa på jungfrulin, solvända och rödklint. Vattholmaåsen ligger i Oxhagens naturreservat. De som tar en promenad upp på åsen får en belöning i form av vacker utsikt. Från åsen ser man ut över sankängarna som utbreder sig längs Fyrisån. För den som behöver en liten paus finns en bänk placerad på höjden.

Skötsel

I större delen av reservatet betar nötkreatur. Betesmarkerna är varierade med strandängar intill Fyrisån, hagmarker med ekar och skogsbeten. Naturvårdshuggningar har genomförts för att friställa ekar och ta bort sly som vuxit upp under när betet varit för svagt.

Tillgängligheten har nyligen förbättrats genom att parkeringen och körvägen till rastplatsen har grusats, jämnats till och hårdgjorts. Två nya tillgänglighetsanpassade rastbord har placerats ut och nya informationstavlor har satts upp.

Prästkragar_ER_

Foto: Emelie Runfeldt.

Fakta om Oxhagen

Areal: ca 47 hektar.
Syfte: Syftet med reservatet är att bevara de äldre skogspartierna, de geologiska bildningarna, de hydrologiska betingelserna, bevara och återskapa livsmiljöer i betad hagmark samt den biologiska mångfalden.
Service och information: parkering, skyltar, stigar och rastbord. Parkeringen och väg till rastplats är tillgänlighetsanpassade.
Markägare: Upplandsstiftelsen och privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Länsstyrelsens hemsida om Oxhagen