Naturreservat

Örnsätraskogen

Här skyddar och bevarar vi områdets äldre barrblandskog, bäckmiljön och våtmarker.

AKTUELLT

Undvik besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Det finns en stor risk för fallande träd. Stigen söder om bäcken är avstängd på grund av ett stort antal döda granar. Den kommer inte att underhållas.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre finns det många döda granar i reservatet. Detta innebär en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder. Besök i reservatet sker på egen risk.

Om reservatet

Naturreservatet ligger ca 15 km nordväst om Uppsala stad. Genom området går Linnéstigen Jumkil som är en av de mest besökta av alla Linnéstigar. Tanken med fältvandringen på Linnés tid var att se stora barrskogar och våtmarker, något som man fortfarande finner här. Det finns även andra stigar i området.

Naturen i reservatet

Skogen består av barrblandskog och är över 100 år och naturskogsartad. Den växer i anslutning till en dalgång med en orörd bäck, ”Örnsätrabäcken”. I anslutning till bäcken finns en liten kallkälla, kallad Oxögat. I söder finns en myr som avvattnas via två så kallade glupar – vattenfyllda sänkor. I anslutning till en av gluparna finns inslag av hassel och lind. Det finns gott om död ved vilket gynnar sällsynta arter av hackspettar, skalbaggar och mossor. Bland annat finns de rödlistade arterna tretåig hackspett, svart taggsvamp, vedtrappmossa och grön sköldmossa i reservatet.

Skogen har under lång tid inte påverkats av något skogsbruk och är i huvudsak självföryngrad. Ett mindre hygge finns i sydost.

gen (47)

”Örnsätrabäcken”. Foto: Pär Eriksson

Skötsel

Området ska till stor del lämnas för fri utveckling. Vid behov ska gamla tallar och lövträd friställas. Hygget ska få utvecklas till naturskog.

Fakta om Örnsätraskogen

Areal: 16,7 ha
Syfte: Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara områdets äldre barrblandskog, bäckmiljö och våtmarker. De delar som är påverkade av skogsbruk ska återställas till naturskog. Syftet är även att underlätta allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.
Service och information: Närmaste parkering är parkering för Linnestigen vid Jakobsdal, se Naturkartan. Tänk på att inte parkera utmed vägen vid Örnsätra eftersom det blockerar vägen för boende och utryckningsfordon.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat
Mer information och föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida: Länsstyrelsens hemsida om Örnsätraskogen