Naturreservat

Gåsholmen

Artrik naturskog intill sjön Velången. Här finns inga markerade stigar eller andra besöksanordningar.

Om Gåsholmen

Naturreservatet Gåsholmen ligger vid sjön Velången, nordväst om Uppsala. Det består av en moränrygg med mycket rik och varierad blandskog. Fram till att 1930-talet bestod markerna kring moränryggen av ett öppet myrkomplex. Men efter att myrmarken dikats ur har dessa blivit bevuxna av skog.

Det är inte helt lätt att besöka reservatet. Här finns inga iordninggjorda stigar. En parkeringsplats finns i anslutning till en vägbommen strax norr om Åmyra. Härifrån är det ca 3 km promenad längs grusväg fram till reservatet.

Naturen i området

Gåsholmens skogar är olikåldrig med stort inslag av död ved. Många arter trivs i denna miljö, som idag är relativt ovanlig i trakterna kring Uppsala. Den ovanliga rökpipsvampen har t ex en av sina rikligaste förekomster i landet i Gåsholmens naturreservat. Här finns även typiska skogsarter som tjäder, sparvuggla, slaguggla och tretåig hackspett.

Sjön Verlången som ingår till viss del i reservatet är en näringsrik brunvattensjö som omges av myrmarker. Hummus och torv från omkringliggande marker är det som färgar sjön brun. Under 1800-talet sänktes sjön, liksom många andra sjöar i Uppland.

Skötsel

I Gåsholmens skogar har det inte bedrivits något modernt skogsbruk. Senast det togs ut träd här för husbehov var i mitten av 1900-talet. Detta har lett till att skogen har fått en karaktär av naturskog, med olikåldriga träd och död ved. Denna miljö är attraktiv för många arter som är beroende av död ved.

Enligt naturreservatets skötselplan ska områdets skötsel leda till att den naturskogsartade skogen lämnas för fri utveckling.

Tre personer studerar en liggande trädstam ute i skogen.

Fakta om Gåsholmen

Areal: 25 hektar, varav land 23 hektar.
Syfte: att bevara ett urskogsartat område med stora naturvärden.
Service: Parkering, 3 km från reservatet
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Gåsholmen