Kulturreservat

Lingnåre

Lingnåre är länets första kulturreservat. Genom samverkan mellan Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen har kulturmarkerna restaurerats.

Om Lingnåre

Lingnåre är länets första kulturreservat. Genom samverkan mellan Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen har kulturmarkerna restaurerats. Här finns parkerings och en stig med information om vikingatiden. I en återuppbyggd lada finns utställningar om historien vid Lingnåre och det omgivande landskapet. Från ladans övervåning kan man blicka ut över de nyrestaurerade markerna där kor och får betar under sommaren.

Kulturlandskapet vid Lingnåre är från vikingatid och äldre medeltid. Spår av bostäder, odlingar och gravplatser efter de människor som tidigare bodde här har bevarats.

För att få en uppfattning om hur människorna under denna tid levde har man undersökt hushålls- och slaktavfall från den vikingatida gården i Lingnåre. Resultatet visar att åkerbruk (odling av korn) stod för ca tio procent av människorna dagliga behov medan husdjur som kor, får eller getter, svin och höns svarade för ungefär en tredjedel. Resten av födan fick man genom jakt och fiske.

Målet är att Lingnåre skall bli en intressant och välbesökt miljö till nytta och glädje för länets alla invånare. Kulturreservaten ska bidra till att det i framtiden finns möjlighet att förstå och uppfatta hur det moderna samhällets markutnyttjande vuxit fram.

Skötsel

Lingnåre kulturreservat bildades 2004. Till att börja med genomfördes röjningar för att öppna landskapet kring den medeltida boplatsen. Odlingsrösen röjdes fram och stängsel sattes upp. Restaureringen har sedan fortsatt och idag betas nästan hela kulturreservatet. Åkrarna och ängarna i den östra delen av reservatet var under vikingatiden en grund havsvik. Genom omfattande röjning och avverkning av ung skog kan man här idag se ut över öppna marker som betads av kor.

I de gamla kulturmarkerna är floran rik och varierad. Här finns också många fjärlisarter varav flera är ovanliga. I slåtterängarna växer ängsskäran som är värdväxt för den ovanliga ängsskäreplattmalen. Genom att ängen slås sent varje år skapas viktiga miljöer för många växter och fjärilar.

Vid parkeringen stod tidigare en fallfärdig hölada. En ny lada har byggdes upp på samma plats. I ladan finns utställningar om Lingnåres historia och det kringliggande landskapet. Ladan står alltid öppen för besökare. Går man upp på övervåningen kan man blicka ut över de nyrestaurerade markerna. En stigslinga med informationsskyltar om vikingatiden har anlagts i fårhagen.

Lingnåre_person_i_grind_KV

Foto: Karolina Vessby

Fakta om Lingnåre

Areal: 28 hektar.
Syfte: Bevara ett unikt kulturlandskap från vikingatid och medeltid samt vårda kulturhistoriska och biologiska värden. Åskådliggöra hur förutsättningarna kunde se ut för en vikingatida familj att klara sin försörjning i ett kustnära läge.
Service och information: Parkering, torrtoalett, vikingastig, skyltar och informationslada. Torrdass och nedre plan på informationsladan är tillgänlighetsanpassade.
Markägare: Upplandsstiftelsen och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Kulturreservat
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Lingnåre

Detaljkarta över Lingnåre

Folder om Lingnåre

Utökad information om tillgänglighet