Naturreservat

Härjarö

Skogsklädd halvö i Mälaren, bad- och grillplatser. Många, långa stigslingor.

AKTUELLT

Döda granar och avstängda stigar

Runt Österby udd och längs naturreservatets östra strand, finns partier med många döda granar. Säkerhetsröjningar har skett längs stigar och vid rastplatser. Stigen förbi Oxviken och Kopparviken är tills vidare avstängd. Vi uppmanar till vaksamhet i närheten av döda träd, särskilt vid blåsigt väder.

Upprustning av Härjarö

Just nu genomför vi en upprustning av Härjarö naturreservat. Den gamla omklädningsbyggnaden vid Blåhäll har rivits och badplatsen har fått en ny brygga. Eldstäderna i området är utbytta och har fått nya nya bänkar. Under 2024 arbetar vid att märka upp stigslingor i området.

Om Härjarö

Härjarö är ett lättillgängligt strövområde vid Mälaren med långa, lättvandrade leder genom skog och längs med vattnet. Området bjuder besökare på vackra vyer och utsikt över vatten, tillgång till stränder och bad, en varierande natur och stora sammanhängande och omväxlande skogsmarker att vandra i. Skogen är rik på bär och svamp. Här finns även ett flertal rastplatser med eldstäder och en lägerplats där det finns möjlighet att tälta.

Upplandsledens västra del startar/slutar här på Härjarö. På Härjarö finns också två av Upplands smultronställen i Naturen, Blåhäll och Äppelnäsgrund. Båda är badplatser. Blåhäll lite större och ligger lättillgängligt i södra delen av reservatet. Till Äppelnäsgrund kommer du längs en 1 km lång skogsstig i norra delen av området.

appelnas-74au5365.jpg

Badplatsen vid Äppelnäsgrund.

Naturen i området

Stränderna är vanligen helt fria från vass och består till stor del av flack, blockig morän och av enstaka kala hällmarkspartier. I området finns älg, rådjur och räv samt flera häckande fåglar, bl a fiskgjuse. Vid Mälarens strand intill en stor äppellund ligger Härjarö herrgård. Gården omges av ett äldre odlingslandskap med öppna åkermarker och lövrika åkerholmar och åkerbryn. Härjarö är rikt på fornlämningar och enligt sägnen ägdes Härjarö på 800-talet av Birkas hövitsman Hergeir.

Väster om Härjarö udd ligger de fågelrika öarna Skaftskär, Kattan och Kattrumpan, där det råder landstigningsförbud under häckningsperioden, mellan 1 april och 15 juli.

Skötsel

I planterade barrskogsbestånd görs återkommande avverkningar av mindre ytor. På så vis ersätts de planterade barrbestånden med naturligt föryngrad blandskog. Åtgärden syftar till att skapa mer varierade skogar som gynnar både det rörliga friluftslivet och biologisk mångfald. En stor del av skogen lämnas också för fri utveckling. Stigar och leder hålls lättframkomliga och ved fylls på vid eldstäderna.

Härjarö herrgård

Området kring herrgården samt den tidigare campingen och småbåtshamnen är i privat ägo och förvaltas inte av Upplandsstiftelsen.

Härjarö_Äppelnäsgrund_vandrare_AW

Fakta om Härjarö

Areal: Området omfattar 1 225 hektar, varav landområden 537 hektar.
Syfte: Att bevara områdets förutsättningar för rörligt friluftsliv genom att hävda odlingslandskapet och bedriva ett modifierat skogsbruk samt att utveckla området genom anordningar i form av badplatser och vandringsleder m m.
Service och information: Flera parkeringsplatser, eldstäder, rastplatser, badplatser, stigar, Upplandsleden, informationsskyltar, lägerplats med tältmöjligheter, torrtoaletter.
Markägare: Upplandsstiftelsen, Trögds Häradsallmänning, privat markägare
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Härjarö