Naturreservat

Hagalund

Stigslinga genom beteshage, storblockig skog och in under grönskimrande tak i den gamla hassellunden.

Om Hagalund

Naturreservatet Hagalund ligger nordost om Örsundsbro. Det är ett ålderdomligt och omväxlande kulturlandskap som länge har utnyttjats för bete, slåtter och lövtäkt. Men i området finns även svårframkomliga och storblockiga stråk som starkt präglar brukandet och landskapsbilden.

Genom reservatet går en vandringsstig som bland annat leder förbi hagmarker samt gamla och täta hassellundar och blockrika skogsbevuxna marker. I södra delen av reservatet finns grunderna efter torpstället Hagalund. En informationstavla vid den ena grunder berättar om torpets historia.

Naturen i området

Området har höga naturvärden och här finns många krävande, sällsynta och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gamla träd, gammal hassel och död ved. I den södra hassellunden växer den ovanliga svampen jättekamskivlingen som kan bli 35 cm hög. Gamla grova sälgar utnyttjas av skalbaggen myskbock och på döende aspar lever en annan skalbagge, grön aspvedbock.

Skötsel

Större delen av reservatet har under lång tid utnyttjats för bete och slåtter. Slåttern uppförde för länge sedan och betet har varit svagt eller saknats under senare årtionden. Efter att reservatet bildades 2004 inleddes restaurering av igenväxta betesmarker. Ganska omfattande avverkningar av yngre och medelålders gran genomfördes både i norra och södra delen. Även en del asp och tall har avverkats. På så vis har glest trädbevuxna beteshagar återskapats. Bryn har också glesats ut och i områden med skogsbete har luckor huggits. Ett flertal grova träd t ex ekar, aspar, sälgar och tallar har frihuggits. Röjningar har genomförts kring flera stora stenblock för att gynna ljuskrävande mossor och lavar.

img-3902.jpg

Fakta om Hagalund

Areal: 38 hektar
Syfte: Att bevara de äldre skogsmiljöerna, hassellundarna, de geologiska bildningarna och den betade hagmarken med tillhörande växter och djur samt att främja friluftslivet.
Service och information: Parkering, informationstavla och stigslinga.
Markägare: Privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Hagalund.