Besöksmål

Ånge

Fika vid Ånge fågelsjö. Eller vandra bort till utsiktsplatsen högst upp på Uppsalaåsen där du omges av blommande hagmarker.

Om Ånge

Ånge är en pärla på Vattholmaåsen norr om Storvreta. Här finns betes- och åkermark, skog i väster och Fyrisån som gränsar i öster. Naturvärdena är framförallt kopplade till betesmarkerna på grusåsen och i viss mån fågellivet i anslutning till Fyrisån och ängarna som översvämmas delar av året.

En rik förekomst av fornlämningar av olika slag visar att människor har bott i området under lång tid. Det finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder.

För besökare finns en tillgängliggjord gångväg till en rastplats vid Ånge fågelsjö, 400 m från parkeringen. Du kan också vandra längs traktor väg, eller över åsryggen, bort till utsiktsplatsen högst upp på åsen.

Naturen i området

Betesmarkerna har brukats under lång tid och är näringsfattiga, vilket leder till en synnerligen artrik flora och fauna. Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde.

Skötsel

Markerna i området har en mycket lång kontinuitet av hävd vilket bidragit till att området runt Ånge är mycket intressanta både ur natur- och kulturvårds synpunkt.

För att möjliggöra för en fortsatt hävd med betesdjur har Upplandsstiftelsen, tillsammans med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, satt upp nytt stängsel och utvidgat betesmarkerna genom röjning och avverkning mm. Vi har även anlagt en våtmark i anslutning till Fyrisån för att ytterligar höja områdets naturvärde.

img-7412-er-.jpg

Fakta om Ånge

Areal: Ca 20 hektar
Service och information: Parkering för 3–4 bilar, stigar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Natura 2000