Naturreservat

Pansarudden

Pansaruddens naturreservat ligger vid sjön Vällen. Barrskogen dominerar men bitvis är inslaget av ädellövträd som ek, alm och lind betydande.

AKTUELLT

Stigar avstängda

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre finns det många döda granar i reservatet. På grund av detta har vi avverkat en del granar och stängt av stigslingan i väster, ut på och runt själva Pansarudden, samt stigen mellan södra parkeringen och Upplandsleden. I övriga områden bör du vara uppmärksam, särskilt vid blåsigt väder.

Om Pansarudden

Pansaruddens naturreservat ligger vid sjön Vällen. Barrskogen dominerar men bitvis är inslaget av ädellövträd som ek, alm och lind betydande. Området är småkuperat och ibland blockrikt. På de högre lägena breder magra hällmarker ut sig, på de lägre kan man hitta myr, kärr och sumpskog.

dscn0291-pansar-eldstad-ma-.jpg

Rastplats vid glupen Rudbäcken i Pansaruddens naturreservat

Naturen i reservatet

I området förekommer så kallade glupar. Glupar är sänkor som snabbt fylls med vatten vid regn och snösmältning, men där vattnet hastigt rinner undan när tillflödet är förbi. Runt gluparna bildas luckor i skogen och stora lövträd växter ofta i kanten.

I den gamla granskogen ligger bråtar med stormfällda träd. Här finns rikligt med döda trädstammar i olika nedbrytningsgrad. Många insekter och deras larver är beroende av döende och döda träd. Ett exempel är svartoxen, en liten skalbagge, som lever i förmultnade granlågor.

Pansarudden med omgivningar är rika ugglemarker. Bästa tiden att lyssna på ugglor är i mars–april. Ofta hörs slaguggla och sparvuggla, ibland även kattuggla och pärluggla. I gammelskogen trivs hackspettarna. Gröngöling, spillkråka och större hackspett är vanliga och med lite tur kan man stöta på mindre och tretåig hackspett.

Under århundraden har skogen utnyttjats hårt för att få fram ved och träkol till bruken. Framställningen av träkol har lämnat efter sig kolbottnar som vi kan se spår av än idag. Kolbottnar syns som runda, ofta upphöjda, områden som är bevuxna med gräs. Man har även hittat rester efter raserade kolarkojor. Smultron är en vanligt förekommande växt på platser där man gjorde träkol.

Skötsel

Större delen av skogen får utvecklas fritt men vissa naturvårdhuggningar har genomförts. Några mindre granplanteringar har avverkats och dessa kommer på sikt att naturligt beskogas med en varierad bladlövskog.

I reservatet finns små rester av en ekhage med gamla ekar i anslutning till tidigare öppen odlingsmark. Under 2017 gjordes en restaurering av hagen varvid ett 30-tal gamla ekar friställdes. Arbetet bekostades med stöd av Länsstyrelsens medel för värdefulla träd.

En naturvårdsbränning på 4,5 ha genomfördes i juni 2002. På vintern innan bränningen genomfördes avverkades cirka 50% av skogen. Detta skapade en ljusare skog med friställda grövre träd och luckor samt ris som bränsle till bränningen. Många träd som skadades av elden och hettan dog efter bränning. Detta medförde att död ved skapades successivt efter bränningen.

gen (33)

Bilden visar inträngda ekar före restaurering. Foto: Pär Eriksson

 

I Pansaruddens naturreservat finns den sällsynta Svartoxen. Läs mer om arbetet ”Projekt svartoxe – lyckad räddningsaktion för en hotad skalbagge”.

Fakta om Pansarudden

Areal: ca 300 hektar
Syfte: Att skydda och bevara de geologiska bildningarna, de hydrologiska betingelserna, den orörda skogen och de opåverkade våtmarkerna samt det växt- och djurliv som är förknippat med dessa förhållanden. Syftet är också att underlätta allmänhetens möjligheter till naturupplevelser i området, under förutsättning att det inte strider mot bevarandeintressena.
Service och information: parkering, skyltar, eldstäder, stigar. Upplandsleden går genom området. I reservatet går även en slinga av Upplandsleden, Pansaruddenslingan som är 4 km lång.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
För mer information och föreskrifter: Se information på Länsstyrelsens hemsida