Naturområde

Rotskär

Vandra stigen runt Rotskär och upplev de branta brinkarna längs Dalälven. Här finns också en slåtteräng med rik blomsterprakt.

Om Rotskär

Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp och ett välbesökt strövområde till tätorten Skutskär. Ön, som delvis är bebyggd, har en omväxlande natur med blomrika slåtterängar, strövvänlig tallskog och raviner med lövskog. Ön är uppbyggd av sediment med hög kalkhalt som ger förutsättningar för en örtrik flora och vissa marksvampar.

2926c2ed7240e2abf8636490c05df18f_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Fjärilsvandring på Rotskär. Foto: Pär Eriksson

Naturen i området

Delar av tallskogen är gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i stort sett orörd. Här växer gråal som annars är ovanlig i länet. På Rotskärs ängar växer slåttergynnade arter som toppjungfrulin, backklöver, darrgräs, solvända och åkervädd. I skogen kan man finna den sällsynta svampen lilaköttig taggsvamp. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som man aldrig tidigare hittat i Sverige, vampyrfjärilen – som ännu har sin enda fasta förekomst i landet här på Rotskär. Bakgrunden till dess spektakulära namn och den spännande historien om hur den upptäcktes kan du läsa här.

Skötsel

Ängarna i området har restaurerats av Upplandsstiftelsen och sköts genom årlig slåtter i samarbete med kommunen och Rotskärs sommarstugeförening. Även Naturskyddsföreningen och naturskolan har haft verksamhet här och hjälpt till med skötseln av ängarna.

Fakta om Rotskär

Areal: Området är ca 60 hektar
Service och information: Parkering, eldstad, stigar, infomationsskyltar.
Markägare: StoraEnso, Älvkarleby kommun
Förvaltare: Ängarna sköts av Upplandsstiftelsen. Information och stigar sköts av Älvkarleby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Inget

gen (34)

Brudbröd och darrgräs. Foto: Pär Eriksson