Naturreservat

Östa

Besök Östa, ett lättillgängligt naturreservat intill Dalälven – här finns många vandringsleder, fina stränder och möjlighet att bada!

Om reservatet

Östa naturreservat utgörs av en halvö i Dalälven. Enköpingsåsen sträcker sig genom området vilket bidrar till områdets karaktär med bland annat åsbarrskogar och långa sandstränder. I området finns även två stora myrområden, Stormossen och Joksmossen, vilka båda är utpräglade högmossar.

I reservatet kan du vandra längs sandstränderna, ta ett bad eller besöka fina bär- och svampskogar. Det finns ett fågeltorn på Stormossen.

Naturen i reservatet

Östa ligger på ”limes norrlandicus”, gränsen till norrland, vilket syns tydligt i vegetationsskillnaden på älvens södra och norra sida. Östa naturreservat ligger i ett landskapsavsnitt vid Nedre Dalälven som anses vara ett av Sveriges mest skyddsvärda områden. Naturreservatet gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

På de torra markerna längs Östas norra strand, växer de gamla knotiga tallarna. En del av tallarnas rötter har små kläckhål efter den sällsynta och vackra skalbaggen åttafläckig praktbagge. Skalbaggen är helt beroende av gamla tallar som står fritt och solbelyst.

Skötsel

Upplandsstiftelsen samförvaltar delar av Östa naturreservat med Heby kommun. Upplandsstiftelsen ansvarar för praktiska skötselåtgärder i vissa delar av naturreservatet. Skötselarbetet fokuserar på att förstärka den biologiska mångfalden. Övrig förvaltning ansvarar Heby kommun för.

954573c33943998270cf34d07e5506e5_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Foto: Karolina Vessby

Fakta om Östa

Areal: 912 hektar, varav land 588 hektar
Syfte: bevara och återskapa områdets karaktäristiska naturtyper och biologiska mångfald samt bevara ett område med höga värden för det rörliga friluftslivet, turismen och främja allmänhetens möjlighet till naturupplevelse
Service och information: Parkeringar, informationstavlor, camping, stugor, torrtoaletter, vandringsleder, vindskydd, eldstäder, fågeltorn, sjösättningsramp och badplats.
Markägare: Heby kommun
Förvaltare: Heby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Länsstyrelsens hemsida om Östa

Detaljkarta skötselområden Östa

Utökad information om Östa naturreservat