Naturreservat

Idön

Skärgårdsskog på södra Gräsö, med beteshagar och stigslinga.

Om Idön

Idön är ett ca 100 ha stort landområde på Gräsös sydligaste spets. Här är landskapet starkt präglat av landhöjningen och människans långvariga brukande av markerna. Området hyser därför både höga natur- och kulturvärden. Idöns sydligaste del, Äspksär, är också en viktig angörningspunkt för fastighetsägare på omkringliggande öar samt för besökare till den södra delarna av Gräsö skärgård.

Det finns uppmarkerade stigar i området som inbjuder till en fin vandring i det omväxlande landskapet. Ta med fikakorgen och njut av utsikten vid rastplatsen vid Äspskär eller på en stubbe i skogen.

Naturen i området

Naturreservatet består av luckiga skogar, mindre öppna betesmarker och ett vattenområde med flera grunda vikar. I den olikåldriga skogen som har plockhuggits i generationer trivs många olika arter av svampar, insekter och fåglar. Delar av skogen betas vilket bidrar till att bibehålla dess karaktär. De mer öpnna markerna har brukats under lång tid som ängs- och hagmark och hyser flertalet orkiéearter och hamlade träd.

Skötsel

Det övergripande målet är att bibehålla en skärgårdsskog med ålderdomlig prägel, med en stor mängd död ved, stående och liggande i olika nedbrytningsstadier och bitvis med ett betydande inslag av gamla, tidigare hamlade lövträd. De hamlade träden frihuggs och återhamlas och topphuggning av yngre träd görs för att åstadkomma en kontinuitet av hamlade lövträd. Öppna marker och skogsbeten hävdas genom bete eller slåtter så att djur- och växtliv knutna till dessa bevaras och den ursprungliga landskapsbilden från tidigt 1900-tal återskapas och bibehålls.

Fakta om Idön

Areal: 175 hektar varav 105 hektar land.
Syfte: Syftet med reservatet är att skydda Idöns mosaikartade landskapskaraktär med gammal skärgårdsskog, öppna ängs- och hagmarker och opåverkade strandområden samt att bevara reservatets kulturhistoriska värden.
Service och information: Parkering, skyltar stigar, passbåtsbrygga till Rävsten
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Idön.