Naturområde

Nöttbo

Nöttbo är ett älvnära lövskogsområde nordost om Söderfors. Området har restaurerats och betas av nötdjur.

Om Nöttbo

Nöttbo är ett älvnära lövskogsområde nordost om Söderfors. Området var tidigare en beteshävdad hage med inslag av några äldre åkermarker. Betet upphörde i området på 1960-talet och har därefter successivt vuxit igen och åkermarken planterades med gran. Området har nu restaurerats och betas.

Skötsel

Upplandsstiftelsen sköter området i nära samverkan med Bergvik skog AB. Under de senaste åren har restaurering genomförts av de gamla betesmarkerna i området. Särskilda insatser för vitryggig hackspett har också genomförts, främst genom tillskapande av död ved. Området har hägnats in och betas återigen.

gen (32)

Foto: Pär Eriksson

Fakta om Nöttbo

Areal: Området är ca 16 hektar

Syfte: Öppen och varierad lövdominerad skog

Service och information: ingen

Markägare: Bergvik Skog AB

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget