Naturreservat

Långnäset

Långnäset är beläget på en udde i södra delen av sjön Tämnaren. Området domineras av äldre naturskog med stort inslag av lövträd.

Om Långnäset

Långnäset är beläget på en udde i södra delen av sjön Tämnaren. Området domineras av äldre naturskog med stort inslag av lövträd. Ett besök i Långnästets naturreservat passar den som tycker om strapatser. Här finns inga stigar och området kan vara svårframkomligt på vissa platser Terrängen är ofta kuperad med små grovblockiga bergsryggar omväxlande med flacka svackor som i gångna tider betades av kreatur. I söder gränsar reservatet till stora sankängar som utbreder sig kring Sörsjön.

Naturen i reservatet

Sörsjön som ligger i reservatets sydvästra del är en av Upplands bästa fågelsjöar. Här häckar ovanliga fågelarter som rördrom, svarttärna och trastsångare. Ofta ses brun kärrhök över sankängarna och enkelbeckasinens spel hörs vår och försommar. I den lövrika skogen är fågelsången intensiv på våren med bl a svarthätta, stjärtmes och mindre hackspett. Området kring Tämnaren är rikt på rovfåglar och det är inte ovanligt att se havsörn, fiskgjuse och bivråk.

Skogen i Långnäset är tät. Här finns många ädla lövträd och i de lundartade delarna av reservatet är floran mycket örtrik. I det övre skiktet av skogen finns grov tall, ek, gran, lind, ask och asp. I söder finns också ett ca 80- årigt troligen planterat granbestånd. Man kan också hitta lågor och stormfällen av alla nämnda trädslag.

Floran är rik med myskmadra, underviol och lungört. Delar av reservatet har en kalkgynnad flora med bland annat ormbär, blåsippa, trolldruva och underviol. Arter som teveronika, nejlikrot och stor blåklocka, m.fl., vittnar om den tidigare kulturpåverkan. Ställvis är floran fattigare med blåbär, ekbräken, kovaller och pyrola-arter. I norr finns mindre strandkärr med al och ask. Här finns bland annat svärdslilja, strandklo och korallrot.

Skötsel

Hela området vid Långnäset lämnas för fri utveckling.

IMG_1802 (1)

Foto: Johan Lindell

Fakta om Långnäset

Areal: 128 hektar varav ca 70 hektar land
Syfte: Bevara ett urskogsartat skogsområde samt den rika flora och fauna som är förknippad med detta.
Service och information: Inga
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter: Se information på Länsstyrelsens hemsida