Naturreservat

Fageruddsåsen

Vandringsslinga längs rullstensås intill Mälaren. Rastplats med eldstad.

Om Fageruddsåsen

Fageruddsåsen är ett populärt strövområde på en skogsklädd rullstensås, sex kilometer söder om Enköping. Åsen är naturreservat och har fortfarande spår från gångna tider då här finns ett bronsåldersröse samt en fornstrandslinje från den senaste istiden. Högsta punkten når 35 meter över Mälarens yta.

Från parkeringen kan du följa en stigslinga på ca 2 km. Vandringen går uppåt genom granskog och fortsätter sedan genom den glesare tallskogen på åsens krön. Du passerar bl.a. en rastplats med eldstad.

Stigslingan i reservatet är också en del av den 15 km långa Bredsandslingan. Du kan fortsätta vandra norrut mot Bredsand och vidare ända in till Gånstagården i utkanten av Enköping.

9de69ac053ac832cfd547bbe8af75039_6c2278ddc836dfdf1a8cc079604bd5cf
Eldstad med vedförråd på Fageruddsåsen.

Naturen i området

Åsen har två åsryggar med branta sidor och binds i mitten ihop av en tvärrygg. I den östra åsryggen finns två gamla grustäkter. Sluttningarna domineras av lågörtgranskog och högst upp växer gräs- och örtdominerad tallskog. I granrika partier på åsen växer den sällsynta svampen bombmurkla. Mellan åsryggarna och på den östra sidan finns öppen ängsmark.

Skötsel

Upplandsstiftelsen förvaltar och sköter Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.

gen (22)

Bombmurkla. Foto: Gillis Aronsson.

Fakta om Fageruddsåsen

Areal: 26 hektar
Syfte: Att bevara en från naturvårds- och friluftslivssynpunkt värdefull rullstensås med en representativ vegetation i olika stadier av kulturpåverkan, samt att bevara och utveckla ett attraktivt strövområde utan större anordningar.
Service och information: Stigar, parkering och eldstad
Markägare: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Fageruddsåsen