Naturreservat

Torslundagropen

Besök gärna det gamla grustaget som nu är fyllt av arter som inte får plats i det moderna jord- och skogsbruket. Här finns ortolansparv, sällsynta bin och växter.

Om Torslundagropen

På Hyvlingeåsen-Torslundaåsen ligger den s.k. Torslundagropen – ett gammalt grustag där täktverksamhet förekom under lång tid. År 2005 förvärvade vi området med syftet att bevara och gynna arter som är beroende av torra livsmiljöer på sand och grus.

Naturen i reservatet

Torslundagropen är ett lite udda naturreservat. Området består till stor del av ett gammalt grustag som vid en första anblick ser ut som ett fult sår i landskapet. Men det har visat sig att många djur och växter, som annars är undanträngda av det moderna jord- och skogsbruket, har hittat en tillflykt i gropen. Blommor och insekter som är beroende av solexponerad sand finns här, bl.a. blåeld, tjärblomster och punktblodbi. Även fåglar gynnas av de öppna ytorna, t.ex. ortolansparv och stenskvätta. Ortolansparven har försvunnit från många naturliga lokaler och finns idag nästan bara kvar i några få grustag i vårt län.

I den djupaste delen av grusgropen har en damm anlagts. Avsikten med dammen är att skapa en tillflyktsort för vattensalamandrar, grodor och andra vattenlevande djur, som i det omgivande landskapet för en tynande tillvaro.

Skötsel

För att den öppna grusgropen inte ska växa igen måste man regelbundet ta bort nyetablering av träd. Detta ske enligt skötselplanen för naturreservatet.

Längst ner i grusgropen har en liten damm anlagts. Dammen, längst ner i grusgropen, ska vara fiskfri för att vattendjur såsom grodor, vattensalamandrar och dykarbaggar ska våga sig dit.

gen (46)

Utsikt över Torslundagropen. Foto: Karolina Vessby

Fakta om Torslundagropen

Areal: 9,7 hektar
Syfte: Bevara och utveckla öppna marker för att gynna arter som är beroende av torra miljöer på sand och grus.
Service och information: Parkeringsplats, stigslinga och utsiktsplats. Rundslinga på Upplandsleden passerar Torslundagropen.
Markägare: Upplandsstiftelsen.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Länsstyrelsens hemsida om Torslundagropen