Naturreservat

Bredforsen

Vatten, forsar och älvängar vid Nedre Dalälven. Spänger och stig över öar leder ut till Lankvarnsforsen. Fina fiskevatten.

Om reservatet

Naturreservatet Bredforsen ligger vid Nedre Dalälven nära Söderfors. Längs älven sträcker sig stora öppna älvängar och på öarna finns urskogsartade löv- och barrskogar. Forsområdet påverkas av Söderfors kraftverk men vissa år svämmar älven över och då återfår området något av sin ursprungliga karaktär med vattendränkta strandskogar och forssträckor. Reservatet ligger både i Uppsala och Gävleborgs län och förvaltningen delas mellan Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

Vid Landkvarnforsen finns stigar och spänger som gör att man kan vandra ut på öarna. Här finns flera eldstäder och fisket är fint med bl a harr och öring.På ön Stockholmen nedströms forsarna finns en vacker rastplats med eldstad som man når med båt eller kanot. För att fiska krävs fiskekort. Läs mer om fiskekort vid Bredforsen.

Sedan Söderfors kraftverk byggdes i slutet av 1970-talet har vattennivåerna sjunkit och medfört en ökad igenväxning av älvängar och strandskogar. Men det har också gjort området mer lättillgängligt utom vid extremt höga vattenflöden. Området är mycket lämpligt för paddling och det finns en lämplig båtplats vid Knutsvall på Jörsön, där man kan lägga i kanoten.

gen (19)

Stockholmen nedströms forsområdet nås bara från vattnet. Foto Pär Eriksson

Naturen i reservatet

Bredforsen är biologiskt sett oerhört rikt och här finns mängder av sällsynta och hotade arter. En viktig anledning till den stora mångfalden är den gamla naturliga blandskogen med många olika lövträd. En karaktärsart för de vida älvängarna är sumpviolen, eller Dalälvsviol som den också kallas. För att hålla landskapet öppet har hävd i form av slåtter och bete återinförts på många älvängar i reservatet.

Skötsel

Skötselinsatserna i Bredforsens naturreservat har under de senaste åren varit omfattande. Utöver slåtter och bete av älvängarna har strandskogar röjts från inväxande gran och en fäbodvall på Jörsönhar restaurerats (Harvbyvallen) . Dessutom har lekgrus lagts ut för att främja reproduktionen av harr i strömmarna. En betydande del av arbetet har finansierats genom ett samarbetsprojekt med Fortum och miljöstöd från Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen är en viktig samarbetspartner för att kunna stärka populationen av vitryggig hackspett i nedre Dalälven.

gen (20)

Harvbyvallen är en fäbodvall som restaurerats. Foto Pär Eriksson

Fakta om Bredforsen

Areal: Reservatet är delat mellan två län. I Uppsala län ca 350 ha, varav 225 ha land. I Gävleborgs län ytterligare 222 ha varav 163 ha land.
Syfte: Bevara urskogsartade bestånd, lövskogar, älvängar och lövrika svämskogar kring den numera utbyggda forssträckan och den nedströms liggande fjärden.
Service och information: Vid parkeringsplatsen längs väg 292 finns en informationstavla. På några holmar finns eldstäder med ved och ett vindskydd. En märkt och skyltad stig tar besökarna med på en vandring ut på öarna längs Landkvarnforsen. Öarna är tillgängliga genom spänger.
Markägare: Upplandsstiftelsen (den del som ligger i Uppsala län)
Förvaltare: Den del av naturreservatet som ligger i Uppsala län (ägs och) förvaltas av Upplandsstiftelsen. Länsstyrelsen förvaltar reservatet i Gävleborgs län.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Bredforsen.