Hotade arter

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i vårt land. Nedre Dalälven är ett centralt område för att bevara och skapa lämpliga miljöer för arten.

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i vårt land. Nedre Dalälven är ett centralt område för att bevara och skapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett. Bredforsens naturreservat är en viktig värdekärna där arten tidigare häckat. Naturskyddsföreningen har under många år planterat ut ungfåglar av ”vitryggar” och arbetet tycks nu äntligen börja ge resultat då häckningar har konstaterats och viss nyetablering i gamla revir som stått tomma sen många decennier.

06d439f984b59c2624d7e783f1b1a6fb_6c2278ddc836dfdf1a8cc079604bd5cf

Vitryggig hackspett på talg. Foto: Alf Linderheim

Upplandsstiftelsen har under åren bidragit till arbetet med vitryggig hackspett på olika sätt. I samverkan med Naturskyddsföreningen har voljärer byggts. Voljärerna används för utplantering av ungar av vitryggig hackspett. Fåglarna härrör dels från infångade fåglar i Norge och dels uppfödda fåglar på Nordens ark.

Efter att fåglarna släppts ur burarna har de matats kontinuerligt av personal som finansierats av Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen. Under vinterhalvåret köper Upplandsstiftelsen in talg som sedan sätts upp av ideella inom projektet. Genom att utfodra fåglarna under den kritiska vintern hoppas man öka överlevnaden för de få vitryggar som finns kvar.

Utöver att skydda gammal lövrik skog, såsom i naturreservatet Bredforsen arbetar stiftelsen med att restaurera och återskapa lövskogar. På senare år har vi skapat mer än 150 hektar lövskog på marker vid Dalälven som ägs av kraftbolaget Fortum.

Ett annat sätt att försöka hjälpa den utrotningshotade fågeln är att öka produktionen av vedinsekter, som är vitryggens favoritföda. Dessa näringsrika larver utvecklas i gamla, ofta döda lövträd, som det är ont om i våra skogar. Genom att öka andelen döda lövträd genom exempelvis ringbarkning kan man därmed gynna hackspettarna som får mer tillgång till föda. Under 2014–2015 ringbarkade Upplandsstiftelsen 2 000 lövträd vid nedre Dalälven och hösten 2018 ytterligare 1 000 träd.  Arbetet med att öka andelen döda lövträd har haft ekonomiskt stöd av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

gen (7)

Här ses en björk som ringbarkats och sedan angripits av vedinsekter, här björkspkintborre, som sedan i sin tur blivit föda åt hackspettar som fläkt av barken i jakt på larver av skalbaggen. Foto Pär Eriksson