Naturområde

Komossängen

Komossängen är en öppen ängsmark med rik flora och fjärilsfauna. Ängen är en liten rest av äldre tiders stora öppna kalkgräsmarker och rikkärr.

Om Komossängen

Komossängen är en öppen ängsmark med rik flora och fjärilsfauna. Ängen är en liten rest av de stora öppna kalkgräsmarker och rikkärr som förr fanns här och som hävdades som slåttermark för att få vinterfoder till tamboskap. Ängen är ett Natura-2000 område.

Komossängen ligger knappt 5 km nordost om Älvkarleby kyrka. I området finns inga anordningar för besökare.

09dcbd3aef9fe4781ac9a4a6ea707d9a_9bddab59c6d1d73a74ca1bcb9a621eb6
Komossängen. Foto: Pär Eriksson

Naturen i området

Komossängen har som genom ett under överlevt igenväxning och plantering av barrskog. Området är sedan 1930-talet känt för sin fina fjärilsfauna och bland annat förekomst av väddnätfjärli – en art som är sällsynt i hela Europa och som omfattas av EU:s art-och habitatdirektiv. Väddnätfjärlien försvann från lokalen någon gång på 1980-talet men återinplanterades av Upplandsstiftelsen år 2004. Fjärilens larver lever på ängsvädd.

Skötsel

Komossängen sköts genom röjning och slåtter. Arbetet utförs av Upplandsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen. Väddnätfjärilen etablerade sig på ängen efter inplanteringen och populationen följs varje år. I och med den återupptagna hävden har floran återhämtat sig och bland annat blommar stora mängder ängsvädd här. Längs det stora diket som tyvärr avvattnar ett intilliggande rikkärr växer även majviva.

väddnätfjäril i kraftgata Odenslätt

Väddnätfjäril. Foto Pär Eriksson

Fakta om Komossängen

Areal: 2,1 hektar
Service och information: Ingen
Markägare: Bergvik AB samt enskild
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Natura 2000