Naturreservat

Örskär

På ön finns spännande arter som gölgroda och orkidéer, naturbetes- och slåttermarker, ängslador med vasstak och orörda stränder.

 

Om Örskär

Örskär ligger norr om Gräsö och nås med båt från Örskärssund. På ön finns hällmarkstallskog, små tjärnar, gölar och kärr. Det finns långa oexploaterade stränder med utsikt över öppet hav.

På Örskär finns en välkänd fyrplats som anlades under 1700-talet. Idag är fyrplatsen vandrarhem och restaurang.

Naturen i reservatet

På Örskär finns stora arealer med naturbetes- och slåttermarker. Dessa höll på att växa igen och de senaste åren har flera projekt genomförts för att stängsla in och få betesdjur till ön och restaurera slåttermarkerna. De fina ängsladorna har renoverats och fått nya vasstak.

Marken är kalkhaltig vilket gör att det finns en mängd orkidéer. Även gölgrodan och blodiglar trivs här på grund av det kalkhaltiga vattnet i öns gölar och kärr. Örskär har länets bästa och mest lättillgängliga plats för gölgroda. Vid Bodalsträsket kan man höra gölgrodorna spela i maj – juni.

Skötsel

Markerna på Örskär är skötselkrävande. Det är ett omfattande arbete att frakta ut djur och ha tillsyn. Ängsmarkerna slås årligen. Kulturspår som ängslador, diken, rösen sköts så att de inte växer igen.

img-0272.jpg

Fakta om Örskär

Areal: 485 ha

Service och information: Stigar, rastplatser, information och vandrarhem som ägs och drivs av annan aktör.

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat, Natura 2000