Naturreservat

Svanhusskogen

Naturreservatet Svanhusskogen är vackert beläget vid sjön Vällens västra strand. Här finns gammal barrskog, myrar och sumpskog.

AKTUELLT

Stigar avstängda

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre finns det många döda granar i reservatet. Det innebär risk för fallande träd. Därför har vi tills vidare stängt av stigslingan i reservatet. Besök i reservatet sker på egen risk.

Om Svanhusskogen

Naturreservatet Svanhusskogen är beläget väster om sjön Vällen och är ett av länets större skogsreservat. Området är ett spännande och mycket omväxlande mosaiklandskap med vatten, våtmarker och gamla, vildmarksliknande skogar. Inom ett relativt begränsat område kan man få uppleva flera naturtyper, allt från gamla naturskogsliknande barrskogar, löv- och ädellövrika blandskogar, våtmarker och gamla, öppna kulturmiljöer med fornlämningar.

Stig3_ER_

Foto: Emelie Runfeldt.

Naturen i reservatet

Området har mycket höga naturvärden och en anmärkningsvärd hög förekomst av sällsynta och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gammal skog och gamla träd eller död ved. Här finns t.ex. många av de hotade vedsvampar och skalbaggar som lever på gammal och död asp.

Reservatet har en del svårframkomliga blockmarker och stora våtmarker som inte har några anordnade stigar eller leder. Den led som finns i reservatet är avstängd på grund av risk för fallande träd, som dött efter angrepp av granbarkborre.

Under 2017 utvidgades reservatet med några skiften gammelskog som ligger norr om Kroppsjön.

gen (38)

Bilderna visar Gångmossen före och efter avverkning. Foto: Pär Eriksson

Skötsel

I naturreservatet Svanhusskogen finns ytor som en gång slutavverkades och planterades med gran innan reservatet bildades. Dessa anlagda skogar har en onaturligt hög andel gran i täta bestånd. För att främja en mer naturlig skog har därför en stor del av granen avvecklats på 11,5 ha. De spontant uppkomna lövträden och tallarna har lämnats kvar och ska nu få utvecklas fritt till en blandskog där granen sakta så småningom kommer att växa in i beståndet på ett naturligt sätt.

Ett 50-tal gamla lövträd såsom ek, lind och alm samt grova tallar har frihuggits de sista åren. Träden härrör från en tidigare och äldre generation där skogen var mer gles och sannolikt delvis av hagmarkskaraktär. Genom att friställa träden ökar deras förmåga att fortleva under lång tid, samtidigt som många växter och djur som lever på och i träden gynnas av ökad solinstrålning.

Den gamla ängen Gångmossen som planterades igen för 60 år sedan och som förvandlats till en så kallad granåker avverkades under hösten 2017. Området är på 3,4 ha och tanken är att den biologiskt torftiga kulturskogen nu ska ersättas med naturligt föryngrad lövskog.

Fakta om Svanhusskogen

Areal: 398 hektar, varav 14 hektar vatten
Syfte: Skydda och bevara den relativt orörda skogen och våtmarkerna samt därtill knutet växt- och djurliv samt om det inte strider mot bevarandeintresset med enkla medel underlätta allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.
Service och information: Parkeringsplats med informationstavla, vandringsstig.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Mer information och föreskrifter: Se information på Länsstyrelsens hemsida

 

gen (42)

Frihuggning av ek. Foto: Pär Eriksson