Spökbacken

IMG_2561.jpg
Spökbacken

Om Spökbacken
Spökbacken är ett större område med spännande natur och historia. Namnet Spökbacken kopplar till ett stort fornlämningsområde med nästan 100 gravar. Området som förvaltas av Upplandsstiftelsen ligger söder om egentliga Spökbacken och består av slåttermarker med en mycket artrik flora och fauna. 

Det pågår ett projekt för att iordningsställa området. Projektet omfattar en stig, en rastplats och  informationsskyltar. I nuläget finns en parkeringsplats för besökare.

Naturen i området
I området finns flera naturvårdsintressanta och rödlistade arter. Det är framförallt fjärilar och kärlväxter som exempelvis den akut hotade gotländska säfferotsplattmalen. Denna lilla fjäril lever på säfferot som det finns gott om i området. I området finns även mindre och bredbrämad bastardsvärmare, hällebräcka, backklöver och toppjungfrulin. 

Markerna i området har en mycket lång kontinuitet av hävd, både genom bete och slåtter. I nuläget sköts marken med slåtter och efterbete.

Fakta Spökbacken

Areal: Ca 4 hektar
Service och information: Parkering för 3–4 bilar, stig
Markägare: Upplandsstiftelsen, privata markägare
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Inget


IMG_2560.jpg

Säfferot

Besök Spökbacken

Mer information om besöksmålet kommer att läggas ut.