Wik

Wik_angen_rullstol_KV.jpg
I Wikparken finns det flera fina stigar. Foto: Karolina Vessby

Wikparken är en lummig och omväxlande naturpark som omgärdar slottsmiljön intill Lårstavikens strand sydväst om Uppsala. Efter omfattande restaureringar finns åter betade ekhagar och en slåtteräng.

Många ovanliga insekter t ex bredbandad ekbarkbock lever i de gamla träden. Parken är lättillgänglig, här finns många stigar att vandra på. Wikparken förvaltas av Upplandsstiftelsen och Kultur och bildning i samverkan med Wik slott och Region Uppsala som är markägare.

Skötsel
Stora naturvärden är knutna till de gamla träden i hagmarkerna. Här finns många gamla och grova ekar. För att bevara de glest trädbevuxna hagmarkerna görs återkommande röjningar av hassel och ibland tas en del träd ner. Kor och får betar på en stor det av markerna. I parken finns en slåtteräng som restaurerades i slutet av 1990-talet. I slåtterängen släpps en del hassel och yngre askar upp. De unga askarna kommer att hamlas. Läs mer om restaureringen av Wikparken här.

Vill du besöka Wikparken?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!Fakta Wikparken

Areal: 35 hektar.

Syfte: Bevara de grova hagmarksträden och deras artrikedom samt visa på gammalt lövängsbruk och slåtter.

Service och information: Informationsskyltar, folder, utmärkta stigar, varav en del handikappanpassade, tillgänglighetsanpassat torrdass.

Markägare: Region Uppsala

Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Region Uppsala, Kultur och bildning.

Formellt skydd: Natura 2000

Se ytterligare beskrivning på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Karta över Wikparken

Läs mer om Wik slott på Region Uppsalas hemsida.

Se upp vid blåsigt väder!

I parken finns många gamla träd. Vid kraftig blåst kan grenar lossna.