Östa naturreservat

host_strand_Osta_KV.JPG
Foto: Karolina Vessby

Om reservatet

Östa naturreservat utgörs av en halvö i Dalälven. Enköpingsåsen sträcker sig genom området vilket bidrar till områdets karaktär med bland annat åsbarrskogar och långa sandstränder. I området finns även två stora myrområden, Stormossen och Joksmossen, vilka båda är utpräglade högmossar.

I reservatet kan du vandra längs sandstränderna, ta ett bad eller besöka fina bär- och svampskogar. Det finns ett fågeltorn på Stormossen.

Naturen i reservatet

Östa ligger på "limes norrladicus", gränsen till norrland, vilket syns tydligt i vegetationsskillnaden på älvens södra och norra sida. Östa naturreservat ligger i ett landskapsavsnitt vid Nedre Dalälven som anses vara ett av Sveriges mest skyddsvärda områden. Naturreservatet gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

På de torra markerna längs Östas norra strand, växer de gamla knotiga tallarna. En del av tallarnas rötter har små kläckhål efter den sällsynta och vackra skalbaggen åttafläckig praktbagge. Skalbaggen är helt beroende av gamla tallar som står fritt och solbelyst.

Skötsel
Upplandsstiftelsen samförvaltar delar av Östa naturreservat med Heby kommun. Upplandsstiftelsen ansvarar för praktiska skötselåtgärder i vissa delar av naturreservatet. Skötselarbetet fokuserar på att förstärka den biologiska mångfalden. Övrig förvaltning ansvarar Heby kommun för.
 

Fakta Östa

Areal:  912 hektar, varav land 588 hektar

Syfte: bevara och återskapa områdets karaktäristiska naturtyper och biologiska mångfald samt bevara ett område med höga värden för det rörliga friluftslivet, turismen och främja allmänhetens möjlighet till naturupplevelse

Service och information: Parkeringar, informationstavlor, camping, stugor, torrtoaletter, vandringsleder, vindskydd, eldstäder, fågeltorn, sjösättningsramp och badplats. 

Markägare: Heby kommun

Förvaltare: Heby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:

Länsstyrelsens hemsida om Östa

Detaljkarta skötselområden Östa

Utökad information om Östa naturreservat


Besök Östa naturreservat

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

Östa naturreservat - Uppsala läns natur Naturkartan


Naturkartan_Horizontal.png