Fageruddsåsen

Fageruddsasen_eldstad_1571730x6607290_O_20120521n_webb.jpg
Eldstad med vedförråd på Fageruddsåsen Foto: Gillis Aronsson.

Fageruddsåsen är en skogsklädd rullstensås sex kilometer söder om Enköping. Åsen är naturreservat och har fortfarande spår från gångna tider då här finns ett bronsåldersröse samt en fornstrandslinje från den senaste istiden. Högsta punkten når 35 meter över Mälarens yta. Området förvaltas av Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun.

Åsen har två åsryggar med branta sidor och binds i mitten ihop av en tvärrygg. I den östra åsryggen finns två gamla grustäkter. Sluttningarna domineras av lågörtgranskog och högst upp växer gräs- och örtdominerad tallskog. I granrika partier på åsen växer den sällsynta bombmurklan. Mellan åsryggarna och på den östra sidan finns öppen ängsmark.

Området är lättillgängligt och här finns parkeringsplats, stigar och en eldstad.

Skötsel
Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.

Vill du besöka Fageruddsåsen?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Fageruddsåsen

Areal: 26 hektar

Syfte: Att bevara en från naturvårds- och friluftslivssynpunkt värdefull rullstensås med en representativ vegetation i olika stadier av kulturpåverkan, samt att bevara och utveckla ett attraktivt strövområde utan större anordningar.

Service och information: Stigar och eldstad

Markägare: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, privat

Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:

Länsstyrelsens hemsida om Fageruddsåsen

Se beslut med föreskrifter  mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


På gång

Granbarkborrarna har dödat många granar i reservatet. Under 2021 kommer vi att ta ned träd som kan vara en säkerhetsrisk.