Gåsholmen

Svampplockning_Gasholmen_19960913a1_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Naturreservatet Gåsholmen ligger vid sjön Velången, nordväst om Uppsala. Det består av en moränrygg med mycket rik och varierad blandskog. Fram till att 1930-talet bestod markerna kring moränryggen av ett öppet myrkomplex. Men efter att myrmarken dikats ur har  dessa blivit skogsbevuxna.

Gåsholmens skogar är olikåldrig med stort inslag av död ved. Många arter trivs i denna miljö, som idag är relativt ovanlig i trakterna kring Uppsala. Här trivs exempelvis den ovanliga rökpipsvampen, som har en av sina rikligaste förekomster i landet i Gåsholmens naturreservat. Här finns även typiska skogsarter som tjäder, sparvuggla, slaguggla och tretåig hackspett.

Sjön Verlången som ingår till viss del i reservatet är en näringsrik brunvattensjö som till betydande del omges av myrmarker. Hummus och torv från omkringliggande marker är det som färgar sjön brun. Under 1800-talet sänktes sjön, liksom många andra sjöar i Uppland.

Skötsel
I Gåsholmens skogar har det inte bedrivits något modernt skogsbruk. Senast det togs ut träd här för husbehov var i mitten av 1900-talet. Detta har lett till att skogen har fått en karaktär av naturskog, med olikåldriga träd och död ved. Denna miljö är attraktiv för många arter som är beroende av död ved.

Enligt naturreservatets skötselplan ska områdets skötsel leda till att den naturskogsartade skogen lämnas för fri utveckling.


Vill du besöka Gåsholmen?

Reservatet kan du nå från den allmänna vägen mellan Björklinge och Harbo, vid avtaget Åmyra. Den sista biten väg på 3 km är  inte öppen för allmän biltrafik.

Fakta Gåsholmen

Areal:  25 hektar, varav land 23 hektar.

Syfte: att bevara ett urskogsartat område med stora naturvärden.

Service: en parkeringsplats finns i anslutning till vägbommen strax norr om Åmyra. I övrigt finns inga anordningar mer än naturliga stigar i området.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat och
Natura 2000

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Se information på Länsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur