Härjarö

Harjaro_Appelnasgrund_vandrare_Upplandsleden_AW.JPG
Det är fin vandring längs med Upplandsleden i Härjarö naturreservat. Foto: Anett Wass

Härjarö är ett lättillgängligt strövområde vid Mälaren med långa, lättvandrade leder utmed stränderna. Det finns få områden kring Mälaren som erbjuder så långa vandringsleder i skog längs stränder och vatten. De långa lederna erbjuder besökaren vackra vyer och utsikt över vatten, tillgång till stränder och bad, en varierande natur och stora sammanhängande och omväxlande skogsmarker att vandra i. Här finns även ett flertal rastplatser med eldstäder, som ger besökaren möjlighet att finna ”sin egen” rastplats i avskildhet.

Stränderna är vanligen helt fria från vass och består till stor del av flack, blockig morän och av enstaka kala hällmarkspartier. I området finns älg, rådjur och räv samt flera häckande fåglar, bl a fiskgjuse. Vid Mälarens strand intill en stor äppellund ligger Härjarö herrgård. Gården omges av ett äldre odlingslandskap med öppna åkermarker och lövrika åkerholmar och åkerbryn. Härjarö är rikt på fornlämningar och enligt sägnen ägdes Härjarö på 800-talet av Birkas hövitsman Hergeir.

Väster om Härjarö udd ligger de fågelrika öarna Skaftskär, Kattan och Kattrumpan, där det råder landstigningsförbud under häckningsperioden, mellan 1 april och 15 juli.

Skötsel
I planterade barrskogsbestånd görs återkommande avverkningar av mindre ytor. På så vis ersätts de planterade barrbestånden med naturligt föryngrad blandskog. Åtgärden syftar till att skapa mer varierade skogar som gynnar både det rörliga friluftslivet och biologisk mångfald. En stor del av skogen lämnas också för fri utveckling. Stigar och leder hålls lättframkomliga och ved fylls på vid eldstäderna.

Härjarö herrgård

Området kring herrgården samt den tidigare campingen och småbåtshamnen är i privat ägo och förvaltas inte av Upplandsstiftelsen.


Vill du besöka Härjarö?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!

Vill du tälta i området?

Det är tillåtet att tälta enstaka dygn vid Österby lägerplats som ligger på Österby udd. Läs mer om vad som gäller.


Fakta Härjarö

Areal: Området omfattar 1 225 hektar, varav landområden 537 hektar.

Syfte: Att bevara områdets förutsättningar för rörligt friluftsliv genom att hävda odlingslandskapet och bedriva ett modifierat skogsbruk samt att utveckla området genom anordningar i form av badplatser och vandringsleder m m.

Service och information: Skogen är rik på bär och svamp och har flera märkta stigar. Upplandsledens västra gren startar/slutar här. Längs stränderna finns flertalet eldstäder. Informationstavlor och folder finns på platsen. Det finns goda badmöjligheter vid Äppelnäsgrund och Blåhäll.

Markägare: Upplandsstiftelsen, Trögds Häradsallmänning, privat markägare

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:

Länsstyrelsens hemsida om Härjarö

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur