Din väg: 

Om Upplandsstiftelsen

IMG_1076.jpg

Upplandsstiftelsen har arbetat aktivt i Uppsala län under 50 års tid. Våra medlemmar är Region Uppsala och länets kommuner, som har och har haft stor betydelse för främjandet av naturvård,  friluftsliv och barn/ungdom inom länet.

Upplandsstiftelsen idag

Upplandsstiftelsen är en fristående ideell förening där Regionen och kommunerna är medlemmar. Vi har en egen styrelse och en stämma. Vår verksamhet finansieras via Region Uppsala, uppdrag, projektmedel och andra bidrag.

Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet. Vi förvaltar 47 områden i länet på uppdrag, som ägare eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I några av dessa finns campingplats eller stugby.

Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder. Genom vår naturskola stimulerar vi lärare och klasser till mer uteverksamhet.

En viktig del i vårt arbete är även att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom skrifter, foldrar, vår hemsida, appar och på Biotopia.

Upplandsstiftelsens tillkomst

Under andra halvan av 1900-talet ökade exploateringstrycket och friluftsIivets krav i de mest tätbefolkade regionerna i Sverige. Den första stiftelsen, Stiftelsen Stockholms skärgård bildades 1959, och under 60-talet och början av 70-talet bildades övriga sex stiftelser, alla i tätbefolkade regioner.

Upplandsstiftelsens historia börjar i februari 1968 då landstinget i Uppsala län biföll landstingsmannen AGA Carlssons motion om att utreda förutsättningarna för en mera aktiv insats av landstinget och primärkommunerna för att förvärva eller genom andra åtgärder bevara lämpliga områden för friluftsliv och naturvård. Landstinget utsåg en kommitté bestående av Olle Sjöman (FP samt ordf.), AGA Carlsson (S), Nils Jansson (S), Henrik Lovén (M) samt Lennart Thelin (C) som den 11 april 1972 framlade sitt betänkande för landstinget. I utredningens väsentliga slutskede fungerade Mats O Karlsson som sekreterare. Slutrapporten innehöll förslag till bildande av en stiftelse med förslag på stadgar och stiftelseurkund. Stiftelsens uppdrag skulle vara att bl a verka för skydd av lämpliga naturområden samt att iordningställa dessa för besökare.

Den 13 juni 1972 beslöt landstingsmötet enhälligt att bilda Stiftelsen för fritidsområden och naturvård i Uppsala län. Successivt anslöt kommunerna till stiftelsen. Stiftelsen bytte senare namn till Upplandsstiftelsen.

Kontakta oss: Info@upplandsstiftelsen.se

Tel 018-611 62 71