Hagalund

Blaklockor_Hagalund_KV_.JPG
Hagalund ett vackert besöksmål för både picknick och kortare vandring. Foto: Karolina Vessby

Naturreservatet Hagalund ligger nordost om Örsundsbro. Det är ett ålderdomligt och omväxlande kulturlandskap som länge har utnyttjats för främst bete, slåtter och lövtäkt. Men i området finns även svårframkomliga och storblockiga stråk som starkt präglar brukandet och landskapsbilden.

På blockmarken växer lövrika blandskogar med mycket död ved. Genom reservatet går en vandringsstig som bland annat leder förbi hagmarker samt gamla och täta hassellundar och blockrika skogsbevuxna marker. I södra delen av reservatet längs stigen finns grunderna efter torpstället Hagalund. En informationstavla vid den ena grunder berättar om torpets historik.

Området har höga naturvärden och här finns många krävande, sällsynta och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gamla träd, gammal hassel och död ved. I den södra hassellunden växer den ovanliga svampen jättekamskivlingen som kan bli 35 cm hög. I Gamla grova sälgar utnyttjas av skalbaggen myskbock och på döende aspar lever en annan skalbagge, grön aspvedbock.

Skötsel
Större delen av reservatet har under lång tid utnyttjats för bete och slåtter. Slåttern uppförde för länge sedan och betet har varit svagt eller saknats under senare årtionden. Efter att reservatet bildades 2004 inleddes restaurering av igenväxta betesmarker. Ganska omfattande avverkningar av yngre och medelålders gran genomfördes både i norra och södra delen. Även en del asp och tall har avverkats. På så vis har glest trädbevuxna beteshagar återskapats. Bryn har också glesats ut och i områden med skogsbete har luckor huggits. Ett flertal grova träd t ex ekar, aspar, sälgar och tallar har frihuggits. Röjningar har genomförts kring flera stora stenblock för att gynna ljuskrävande mossor och lavar.

 

Vill du besöka Hagalund?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Hagalund

Areal: 38 hektar

Syfte: Att bevara de äldre skogsmiljöerna, hassellundarna, de geologiska bildningarna och den betade hagmarken med tillhörande växter och djur samt att främja friluftslivet.
Service och information: Parkering, informationstavla och stigslinga.

Service och information: Det finns en liten parkering. Toalett saknas.

Markägare: Privat

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida om Hagalund

Se beslut med föreskrifter  mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur