Kalmarnäs naturreservat

Kalmarnaslandets_NR_fran_vattnet_20080729q_webb_GA.jpg
Från de branta klipporna vid Kalmarnäs har du vacker utsikt över Mälaren. Foto: Gillis Aronsson

Om Kalmarnäs
Till Kalmarnäs kan du åka för att komma nära Mälaren, njuta av utsikten och promenera i skogen. Från de 30 m höga klipporna som stupar ner mot Mälaren får du fantastisk utsikt över Ekolsundsviken och Norra Björkfjärden. Ta gärna med picknickkorgen eller något att grilla. Följ stigarna från parkeringen vid Vattunöden, i norra delen av reservatet för att komma till utsiktsplatsen på Vattunödsberget, grillplatsen eller bäckravinen.

Nära parkeringen finns också en tillgänglighetsanpassad grill- och rastplats samt en torrtoalett. 

Naturen i området
Kalmarnäs har en spännande och omväxlande natur, typisk för Mälarlandskapets stränder och öar. Delar av området har tidigare utnyttjats för bete, slåtter och lövtäkt och i dessa områden hittar vi ekhagar och lundar med gamla, spärrgreniga jätteträd, främst ek, lind, tall och hassel.

Nära det gamla torpet Vattunöden ligger en lummig bäckravin med många grova ekar. Stora delar av skogsmarken domineras annars av en lövrik barrblandskog. Även dessa skogsmarker har ofta varit betade. I skogen står ibland gamla, grova ekar och andra träd som har vuxit upp i ett öppnare beteslandskap.

Området har höga naturvärden. Här finns många sällsynta, krävande och hotade arter. Många arter är knutna till gamla träd och död ved. Här finns bland annat en rik lavflora och många vedlevande skalbaggar. I området finns ca 90 häckande fågelarter och fiskgjuse och storskarv syns ofta.

Skötsel
En stor del av reservatets yta består av tidigare glest trädbevuxna marker som betats eller varit slåtterängar. Som på så många andra håll har markerna vuxit igen när hävden upphörde under 1900-talet. En del öppna områden planterades med gran på 1960- och 70-talen. För att bevara den biologiska mångfald som är knuten till ett öppet hävdat landskap med hagmarker, skogsbeten och grova fristående ekar genomförs återkommande huggningar och röjningar. Flera granbestånd har avverkats där nu naturligt föryngrad lövrik skog växer upp. Över 30 grova ekar har frihuggits och bryn har öppnats upp.

De senaste åren har ca 2000 ekplator planterats ut i naturreservatet, för att hjälpa ekens återetablering. För att skydda de små platorna från betesskador har de hägnats in av små burar. Burarna planeras att stå kvar kring plantorna i ca 15 år.

Markerna kring Vattunöden betas sedan många år av får. Kor betar sedan några år tillbaka de nyrestaurerade område i reservatet södra del för att hålla tillbaka uppkommande sly kring planterade ekar.

Fakta Kalmarnäs

Areal: 425 hektar varav 88 hektar landareal.
Syfte: Skydda och bevara den relativt opåverkade skogen, de betespräglade miljöerna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. Om det inte strider mot bevarandeintresset skall området försiktigt göras tillgängligt för naturstudier och rörligt friluftsliv, vilket särskilt gäller det öppna området kring torpet Vattunöden.
Service och information: parkering, skyltar, grillplats, rastbord och handikapptoalett finns vid p-platsen vid Vattunöden. Grillplats finns även vid Vattunödsberget. Äventyrsbana för barn.
Markägare: Upplandsstiftelsen, Håbo kommun och privat.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter:  Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Kalmarnäs. 


Besök Kalmarnäs

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png