Gräsö gård

grasogardSjoboden2_AP.JPG
Foto: Anett Wass

Gräsö gård naturreservat är ett skärgårdslandskap med betade hagar, strandängar, åkrar och skogar. Brukandet av markerna under många århundraden har präglat landskapet. Här finns ett gravfält från vikingatiden och gården var en av Gustav Vasas kungsgårdar. I Klockarhagen vid färjeläget ligger det gamla ryssaltaret som ryssarna byggde efter härjningarna 1709. Området förvaltas av Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun.

Idag drivs gården som jordbruk med syfte att bevara det gamla kulturlandskapet och den stora rikedomen av växter och djur. Mot sjösidan utbreder sig betade hagmarker och flacka strandängar medan skogsmark, till stor del betespräglad dominerar i östra delen av reservatet.

Själva gården drivs som jordbruk där betesdjuren håller markerna öppna. För att säkra betesdriften uppfördes en ny ladugård 2009 med plats för 80 nötdjur. Huvudbyggnaden används som vandrarhem och det finns också några stugor att hyra. Vill man vandra i reservatet kan men gå skogsstigen 3,5 km eller den kortare kostigen. Längs kostigen finns informationstavlor som berättar om området historia och natur.

Intill parkeringen till vandrarhemmet finns en infobyggnad med utställning om Gräsö. Läs mer: Infobyggnad

Skötsel
För att säkra betesdriften i det stora reservatet byggdes 2009 en ny ladugård med plats för 80 nötdjur. Ladugården kunde uppföras genom samverkan mellan Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen, Östhammars kommun och världsnaturfonden WWF. Restaurering av naturreservatets marker sker kontinuerligt.


Vill du besöka Gräsö gård?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Gräsö gård

Areal: naturreservatet är 310 hektar, varav landarealen är 285 hektar.

Syfte: Att bevara en småbruten, levande odlingsbygd och dess natur- och kulturvärden, att tillvarata och utveckla områdets möjligheter för friluftsliv och rekreation, samt att låta ett barrskogsparti utvecklas till naturskog.

Service och information: Gräsö gård arrenderas och drivs som jordbruk, men huvudbyggnaden används för uthyrning och som vandrarhem. Natur- och kulturstig finns. Det finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett samt en eldstad.

Markägare: Östhammars kommun

Förvaltare: Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsidaLänsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur