20 år med Gräsöfonden

Nerslag i Gräsöfondens historia

År 2015 firade Gräsöfonden 20 år som stiftelse.  Från det att Gräsöfonden bildades har ett stort antal inventeringar och skötselinsatser på Gräsön gjorts med stöd från Gräsöfonden tack vare insamlade medel och extern finansiering. De praktiska insatserna har bestått i restaurering av strandängar, åker- och hagmarker, stängsling och hamling men också ekonomiskt stöd till ekonomibyggnader, besöksanordningar m.m.

Den externa projektfinansiering från bl.a EU, Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen, Östhammars kommun, arbetsförmedlingen och Upplandsstiftelsen har under åren möjliggjort större satsningar på Gräsöns kulturlandskap än vad som annars hade varit möjligt med enbart Gräsöfondens egna kapital.

 • 1995

 • Den slutgiltiga urkunden och stadgarna för Gräsöfonden skrivs under av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen den 15 februari. Första Konstituerande styrelsemötet
  hålls den 24 mars. Birger Norén utses till styrelsens ordförande.

  Slåtterbalk köps in för utlåning, informationsinsatser görs och flera skötselplaner tas fram. Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser betalas ut till 10 objekt på Gräsön.

 
 • 1996

 • Gräsöfonden bjuder in Riksdagens jordbruksutskott att besöka Gräsön vilket sker den 31 maj då Lönnholmen och Fagergärde besöks. Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser betalas ut till 5 objekt på Gräsön.

 
 • 1997

 • Projektansökan ”Gräsö skärgårdslandskapet som lever” till EU Mål 5b beviljas. Projektet omfattar restaureringsinsatser i landskapet, investeringsmedel till djurbyggnader, rådgivning och aktiviteter för bygdeutveckling. Projektet pågår mellan 1997–1999 och har en budget på 1,5 mkr. Landstinget, Östhammars kommun och Länsstyrelsen är medfinansiärer. Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser betalas ut till 6 objekt på Gräsön.

 
 • 1998

 • Gräsöfonden upprättar ett kansli på Gräsö gård. Boken ”Upplev Gräsön” produceras.
  Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser betalas ut till 9 objekt på Gräsön.

 
 • 1999

 • Projekt ”Gräsö skärgårdslandskapet som lever” avslutas.

 
 • 2000-2002

 • Fonden håller en lite lägre profil efter flera arbetsintensiva år. Verksamheten består främst av informationsinsatser samt tecknande av några enstaka avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser. Under 2002 formulerar man en ny projektansökan till EU.

 
 • 2003

 • Projektansökan ”Vård och utveckling av Gräsöns kulturlandskap” till EU Mål 2 Öarna beviljas. Projektet omfattar åtgärder för att utveckla natur- och kulturturismen på Gräsön samt restaureringsinsatser i landskapet kopplade till besöksnäringen. Projektet pågår mellan 2003–2005 och har en budget på 2,6 mkr. Landstinget, Länsstyrelsen och Östhammars kommun är medfinansiärer. Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande- och besöksnäringsinsatser betalas ut till 7 objekt på Gräsön.

 
 • 2004

 • Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande- och besöksnäringsinsatser betalades ut till 5 objekt på Gräsön. Naturstigen på Örskär ställs i ordning.

 
 • 2005

 • Avtal om ekonomiskt stöd till landskapsvårdande- och besöksnäringsinsatser betalas ut till 3 objekt på Gräsön.

 
 • 2006

 • Projekt ”Vård och utveckling av Gräsöns kulturlandskap” avslutas.

 
 • 2007-2008

 • Verksamheten är liten då inga projektmedel finns att tillgå. Några rådgivningsbesök hos lantbrukare genomförs, samt visst informationsarbete om fonden.

 
 • 2009

 • Utredning görs om fondens egna kapital kan användas. Revisorerna konstaterar att det fria egna kapitalet kan användas för verksamhet i enlighet med stiftelsens ändamål. Från och med nu har fonden möjlighet att dela ut bidrag samt gå in som medfinansiär i projekt med eget kapital.

 
 • 2010

 • Gräsöfondens Kulturmarkspris inrättas, som ska delas ut årligen. Allmänheten kan nominera. Ett ekonomiskt stöd inrättas också, där man kan söka stöd för landskapsvårdande insatser i Gräsö socken. Bidrag delas ut årligen mot ansökan. Projektansökan ”Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön” till LONA beviljas. Projektet omfattar i ordningställande av 10 besöksmål med koppling till natur- och kulturlandskapet samt utredning av en centralt belägen informationsplats på Gräsön. Projektet pågår mellan 2010–2014 och har en budget på 800 000 kr. Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Gräsöfonden är medfinansiärer.

 
 • 2011

 • Arbete med projekt ”Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön” pågår. Underlag för informationsplats vid Gräsö gård tas fram samt platser som kan fungera som besöksmål.

 
 • 2012

 • Första Kulturmarkspriset delas ut, liksom två stöd till landskapsvårdande insatser.

 
 • 2013

 • Projektansökan ”Informationscentrum för natur- och kulturmiljöer på Gräsö” från Landsbygdsprogrammet beviljas. Projektet omfattar byggnation av en informationsbyggnad, toalett och parkering vid Gräsö gård. Byggnaden ska kunna inrymma en permanent utställning om Gräsöns natur- och kulturlandskap. Projektet pågår mellan 2013–2014 och har en budget på 570 000 kr. Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Gräsöfonden
  är medfinansiärer. Projektansökan ”Idéskiss och kostnadsunderlag” från Landsbygdsprogrammet beviljas. Projektet omfattar framtagning av en idéskiss till den permanenta utställning som ska inrymmas i infobyggnaden vid Gräsö gård. Projektet pågår mellan 2013- 2014 och har en budget på 62 000 kr. Kulturmarkspris och 1 stöd till landskapsvårdande insatser delas ut.

 
 • 2014

 • Projekt ”Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön” avslutas, där 11 besöksmål
  har ställts iordning samt en kartfolder producerats. Informationsbyggnaden vid Gräsö gård byggs klart och en idéskiss för utställning produceras. Kulturmarkspris och 1 stöd till landskapsvårdande insatser delas ut.

 
 • 2015

 • Projektansökan ” Upptäck Gräsön” till LONA beviljas, för att ta fram en utställning till byggnaden vid Gräsö gård. Projektet pågår mellan 2015–2016 och har en budget på 260 000 kr. Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Gräsöfonden är medfinansiärer. Gräsöfonden jubilerar och firar genom att bjuda in allmänheten till en rad olika evenemang under året som guidningar, föreläsningar och utflykter. Även i år delas Kulturmarkspriset ut och det går att söka stöd för landskapsvårdande insatser.