Din väg: 

Naturvård

Vandringshinder i bäck undersöks
Vandringshinder för fisk undersöks i bäck. Foto: Johan Persson

Vi arbetar systematiskt med att vårda och värna växter, djur och naturmiljöer från skog till hav. Vårt naturvårdsarbete bidrar till att säkerställa hållbara ekosystem i länet, med skyddsvärda arter och biologiskt värdefulla naturområden. Hållbara ekosystem levererar i sin tur nödvändiga ekosystemtjänster för bland annat friluftsliv och folkhälsa, klimatanpassning, livsmedelsproduktion och besöksnäring.

Ett stort antal av länets finaste skogsområden har skyddats genom vår försorg, och i de skogliga landskapsprojekten samarbetar vi med skogsägare kring olika skötselmetoder. Genom projekt som Roslagshagar och Landskapsprojekt Länna arbetar vi långsiktigt med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i det uppländska landskapet, där betande djur i skog och hagmark är viktiga ingredienser. I länets vattendrag och kustområde arbetar vi kontinuerligt med kartläggningar och aktiva insatser för att förbättra vattenmiljön, bland annat genom restaurering av våtmarker.

Upplandsstiftelsen har en stark tradition av att samverka med olika parter i samhället såsom markägare, djurhållare, skogsbolag, myndigheter och ideella naturvårdsorganisationer. Vår roll är ofta att vara initiativtagare och sammanhållande kraft i naturvårdsprojekt. Vår ambition är att på så sätt bidra till att hålla en hög nivå på naturvårdsarbetet för att stärka den biologiska mångfalden i länet. 

I menyn till vänster kan du läsa mer om vårt arbete med naturvård samt om vårt stöd till det ideella naturvårdsarbetet i länet. Under Naturområden i menyn ovan kan du även läsa om hur dessa förvaltas."

 

Kontakt Upplandsstiftelsen:

Nic Kruys

Små och stora projekt

Upplandsstiftelsen deltar just nu i flera naturvårdsprojekt. Läs mer om våra pågående projekt.

Utlåning av utrustning

Behöver du låna en djurtransportkärra, bergborr eller slåtterbalk? Vi har detta för utlåning. Läs mer här för kontaktuppgifter och placering.