Aspbo naturreservat

Utsikt över en badplats vid en sjö
Vid Aspbo finns badplats, eldstäder och en liten camping. Foto: Emelie Runfeldt.

Om reservatet
Aspbo naturreservat ligger vackert beläget vid Stordammen nära Österbybruk. Området  domineras av lövrika skogspartier, gamla hagmarker och stränder.

Här finns två badplatser med brygga stora gräsytor och en bit sandstrand. Vill du röra på dig kan du följa Upplandsledens slinga 11:2, 2 km, som går genom reservatet. Du kan också vandra Upplandsleden in mot Österbybruk.

Naturen i reservatet
Förr var skogen hagmark. Nu täcks marken istället av en blandskog med tall, björk och andra lövträd. Men i skogen växer fortfarande många hävdgynnade örter t ex stor blåklocka och jungfrulin. Här finns också orkidéen nattviol.

Skötsel
Gamla grövre lövträd och tallar har röjts fram i området. Syftet är att ge dem mer ljus för att de ska överleva. En del ung asp har också kapats till höga stubbar och blir bra substrat för insekter och svampar mm.  Även högar med lövris har lämnats för detta ända mål. I området restaurerar vi även en äng där bl a kungsängsliljor växer. Arbetet i Aspo finansieras delvis genom Nokås bidrag från Skogsskyrelsen.

Sedan tidigare slås varje sommar en äng i området vilket gynnar många växter och insekter t ex fjärilar. Längs vissa delar av stränderna röjs sly, längs andra delar får vegetationen utvecklas fritt.

Fakta Aspbo

Areal: Området är 27 hektar
Syfte: Att bevara björkhagarna samt att underlätta för bad och annat rörligt friluftsliv.
Service och information: Två stora parkeringsplatser, badplatser, eldstäder med vedförråd, picknickbord, vattenpump med dricksvatten vid badplatserna, torrtoalett vid badplatserna. Det är fritt att tälta vid det Östra, större, badet. 
Markägare: Östhammars kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:
Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Aspbo

Besök Aspbo

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png