Ekeby-Ånge

BushresaUppsala_kommun2015.jpg
Foto. Maria Hoflin

Ekeby-Ånge är en pärla på Vattholmaåsen norr om Storvreta. Området omfattar betesmarker , åkermark och skog i väster, medan Fyrisån gränsar i öster. Befintliga naturvärden är framförallt kopplade till betesmarkerna på grusåsen och i viss mån fågellivet i anslutning till Fyrisån och de stundtals översvämmade ängarna. Området förvaltas av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen.

Betesmarkerna har brukats under lång tid och är näringsfattiga, vilket leder till en synnerligen artrik flora och fauna. Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde.

Folk har dock bott i området under lång tid, vilket visas av den rikliga förekomsten av fornlämningar av olika slag. Det finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder.

Skötsel
Markerna i området har en mycket lång kontinuitet av hävd vilket bidragit till att området runt Ånge är mycket intressanta både ur natur- och kulturvårds synpunkt.

För att möjliggöra för en fortsatt hävd med betesdjur har Upplandsstiftelsen, tillsammans med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet,  satt upp nytt stängsel och utvidgat betesmarkerna genom röjning och avverkning mm. Det planeras även för att anlägga en våtmark i anslutning till Fyrisån för att ytterligar höja områdets naturvärde.

I samband med uppsättande av nytt stängsel diskuteras med handikappförening, vilken typ av grindar som är lämpliga för att ge hög tillgänglighet. I möjligaste mån vill vi även förbättra stigar och framkomligheten för rörelsehindrade, barnvagnar och liknande i själva betesmarkerna.


Vill du besöka Ekeby-Ånge?

Ekeby-Ånge ligger längs med Fyrisån söder om Vattholma.

Med bil: ta väg 290 från Uppsala till Ekeby söder om Vattholma. Sväng av vid Ånge och följ vägen. Innan gårdsmiljön finns en parkering för 3–4 bilar.

Med buss: Åk linje 823 från Uppsala centralstation till hållplats Ekeby östra.

Fakta Ekeby-Ånge

Areal: Ca 20 hektar

Service och information: Parkering för 3–4 bilar, stigar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Natura 2000

Se ytterligare beskrivning på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur

Detaljkarta över området